หมอไก่ ทั ก 3 ร าศี จะเจอแต่สิ่งดีๆ เข้าหา

หมอไก่ ทั ก 3 ร าศี จะเจอแต่สิ่งดีๆ เข้าหา

ท่านผู้บารมีสูง.ราศีธนู

สำหรับ ชาวรา ศีธนู ในช่วงที่ผ่านมา ท่านเจ อปัญ หาเ ยอะมาก ทั้งปัญ หาการงาน การเ งิ น สุขภา พ ความรัก เรียกว่าเ จอแบบครบ ถ้วนกระบ วนความ แม้ว่าจะไม่ โคม่าเท่ากั บราศีเมถุ น แต่ก็เรียกว่าพอสมควร เหมือ นเจ้า กร ร มนายเวรมาคอยเช็กบิล แต่ตอนนี้ ดีขึ้นมาก

อุปสรรคปัญ หาค่อย คลี่คลา ยไปในทิศทางที่ดีขึ้น ด ว งชะตาพ ลิกจากร้ า ยกลาย เป็นดีมาก ดีทั้งเ รื่ อ งการงานและการเ งิ นแ ถมมีผู้ใหญ่ อุปถัมภ์อีกด้วย แต่ต้องรีบ เพราะด ว งผู้ใหญ่อุป ถัมภ์จะเริ่มซาลงใน ช่วงเดือนธั นวาคม แม้ว่าด ว งจะดีต่อเนื่อง แต่จะเหนื่อยหน่อยก็เท่านั้น

ท่านผู้บารมีสูง.ราศีเมถุน

ในช่ วงที่ผ่านมาเหมือน เป็นช่วงที่เจ้าก ร ร มนายเว รตามเ ล่นงานอยู่เสมอ เพราะทำ ดีแล้วแต่ก็ ไม่มีใครเห็ น ช่วยเ หลือคนอื่นแล้ วเขาก็ทำ ลืมบุญ คุณเรา เรียกว่ามัก จะทำบุญ กับคนไม่ขึ้น ชีวิตหยุ ดนิ่งกับที่ ไม่มีความก้ าวหน้าเข้าม าในชีวิ ต เรียกได้ว่าแย่พอสมควร แต่ห ลังจาก นี้

ด ว งชะตาดีขึ้นมาก เรียกว่าด ว งมาฟ้าเปิดเ ลยก็ได้ ชีวิต ต่อจากนี้จะดีมาก นอกจากตั วคุณที่ทำ งานดัน ตัวเองแล้ว ยังมีผู้ ใหญ่ที่คอยเป็น กองหนุนดันคุ ณอีกแรง ทำให้คุณมีโ อกาสปร ะสบความ สำเร็จมาก ต่อจากนี้จะ จอแต่เ รื่ อ งดี อุปส รรคปัญหาในชีวิตจะคลี่ คลายไป หมดเวรหม ดก ร ร มเสียที

ท่านผู้บารมีสูง.ราศีมีน

สำหรับช าวราศีมีนนั้นมี เกณฑ์ที่จะ หมดเคราะห์หมด โศกก็จริง แต่ต้องใจเย็ น เพราะตอนนี้ จะยังมีปัญห าให้ต้อง แก้ไข มีความทุ กข์ความ เ ครียด พอส มควร

แต่จะเริ่มดีในช่ว งเดือนพฤศ จิกายนชาวรา ศีมีนมีโอกาสที่จะปร ะสบความสมหวังในเ รื่ อ งห น้าที่การงาน อย่างมาก อุปสรรคปัญ หาจะเริ่มคลี่คล ายไปในทางที่ดีขึ้น จะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานดี งานที่เป็ นหน้าเป็นตาขององค์กร แถมผู้ใหญ่จะเริ่มให้ความเมตตาอีกด้วย