4 เรื่ องที่คนทำง านประจำ ค ว รแ ก้ไขไ ด้แล้ว

1. ทำง านหนัก – ได้เงิ นมาใช้เ งินเต็มที่

สิ่ งหนึ่ง ที่เรามักคิ ดเหมือ นๆ กันคือ ทำง านเหนื่ อย ทำง านหนัก ได้เงิ นม าก็ต้องใช้ใ ห้เต็ ม ที

แต่บ า งค รั้ งเราก็ลืมคิดไปว่า กว่ าจะทำง านไ ด้เงิ นแต่ละบ า ทมานั้น ลำบ า กขน าดไหนต้องใช้เวล าทำง านเป็ นเดือน

แต่การใช้จ่ า ยไม่กี่วันก็เงิ นหมดแล้ว ห ากจะจ่ ายให้หนักอ า จจะต้องท บท วน ดูสักนิดว่าความคุ้มค่ าข อ งใช้จ่ า ย

เหม าะสมหรื อไม่ และเป ลี่ ยนคว ามคิดจาก “ทำง า นหนักใช้ให้คุ้ ม” เป็น “ทำง า นให้ห นัก ใช้ให้น้อยและล ง ทุ น”

2. ข องมันต้ องมี

มีใครทีต้องอั พเด ท แฟชั่นใหม่ๆ อั พเด ทมือถือทุกปี มีสินค้ าอะไรให ม่ๆไม่เค ยพล าดบ้ างไหมครับ

เห็นเพื่อนในอ อฟฟิ ศ ซื้ อข องให ม่แล้วก็อย ากได้บ้ างการใช้ชี วิต

แบบไม่ต กเท รนด์ทำให้เร าหมดเงิ นไปเท่าไห ร่กันแล้วบ้ า ง

เพร าะทุกวัน มีสิ่ งข องให ม่ๆ ออกม าตล อดเวล า ถ้าเร าต้องตา มเท รนด์

ต้องมีข องทุกอย่ า งเหมือนคนอื่น อ า จจะไม่มีเ งินเก็ บได้ ฉะนั้น บ า งสิ่งบ า ง อย่ า งที่ป ล่ อยผ่ านได้ก็ค วรปล่ อยบ้ าง

3. ซื้ อง่ ายจ่ ายด้วยบั ต ร

สมัยนี้การใช้เ งิ นเป็นเรื่องง่ า ย และสะด ว กม ากกว่ า การหาเ งิ น

นอนอยู่บ้านก็ส าม ารถซื้ อข อ งออนไลน์ผ่ า นแอ พบนมื อถื อไ ด้แล้ว ไม่ต้องเสี ยเวล าไปข้ างน อกไม่มีเงิ น

แต่อย ากได้ข องก็ซื้ อก่อนโดยใช้บั ต รเค รดิตแล้วค่ อยจ่ ายที่ห ลั ง

หากเรามีวินัยรู้จักบริห ารร ายรั บร ายจ่ ายของเราการใช้จ่ ายโดยบั ต รเค รดิตก็ไม่มีปัญห า

แต่ถ้าซื้อไปก่อนโดยที่ยั งไม่รู้ว่าจะมีเงิ นจ่ า ย หรื อไม่จากที่การซื้อข องเป็นการสร้ างประโย ชน์

4. ยิ่งห นี้ยิ่งสร้ างห นี้เพิ่ ม

เคยได้ยิ นก ฏแห่ งการดึงดูด ไหมครับ เวลาเราคิดบ วกก็จะมีแต่คนคิดบ วกเข้าหา เวล าเราคิดแต่เรื่ องล บๆ

ก็จะเจ อแต่เรื่ องแ ย่ๆ เรื่องการเ งินก็เช่นกันครับ เวล ามีเงิ นเข้ามาจากแห ล่ งหนึ่ งจะมีเงิ นไห ลเข้ ามาเพิ่ มเรื่ อยๆ

ไม่แน่ใจว่าเค ยเจ อกันไห ม

สำหรับคนที่เป็นห นี้ ห ากไม่หยุ ดคิดและทบท วนตัวเองสั กนิดก็จะมี แต่การส ร้ า งนี้เพิ่ มขึ้ น เรื่อ ยๆ

ฉะนั้นห ากไม่อย ากติ ดกับดั ก นี้คงต้องเรี ยกเป ลี่ย น วิ ธีการใช้เ งินก่อนที่จะส า ยเกิ นไปครับ

จ ากกับดั ก ทั้ง 4 ข้อนี้ ตร งกับชี วิตของเพื่อนๆ กี่ข้อครับ ถ้ าไม่อย ากติดกับดั ก ชิ วิตม นุษย์เงิ นเดื อน

หรือใ ครที่ใช้ชี วิตต ร งกับข้ า งบนไปหล ายข้อ ก็ยังไม่ส ายถ้าอย ากจะกลับตัว เพียงหยุ ด คิด

ล องพิ จ ารณ าการใช้เ งิน ของตัวเองว่าต้องแก้ไขต รงไหนก็ไม่ย ากที่จะเริ่ มต้นอ อมเงิ นและส ร้ างความ มั่ งคั่ งค รับ

ขอขอบคุณ m t l – i n s u r e