คลังนั ดถ กด่ วน เลื่ อ นใช้คนละค รึ่ง ยอ ดเงิ นที่ได้ หลั งข องแพ งทั้ งแผ่ นดิ น

วันที่ 13 ม.ค.65 น ายอ าคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง เปิ ดเผยว่ า

ในวันที่ 14 ม.ค.65 จะห ารือกับน ายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ร องน าย กรั ฐม นตรี

และ รมว.พลังง าน เรื่องการเลื่ อนม าตรการค นล ะค รึ่งเฟ ส 4 ให้เร็ วกว่ากำหนดเดิ มที่จะใช้ในวันที่

1 มี.ค.-30 เม.ย.65 เนื่ องจ ากประชาชนมีปัญห าค่ าค รองชี พแพ งขึ้น

การหารื อพ รุ่งนี้จะได้ข้อส รุปม าตรการคนละค รึ่ง จะเลื่ อนขึ้ นมาเร็ วขึ้ นได้เมื่ อไร

ร วมถึงวงเงิ นที่ต้ องให้ เนื่ องจากต้องขออ นุ มั ติคณะกร ร มการ พ.ร.ก.เงิ นกู้

5 แส นล้ านบ าท น ายอ าคม กล่ าว

น ายอ าคม กล่ าวว่ า ม าตรการคนละค รึ่งผู้ได้สิ ทธิเดิมประม าณ 28 ล้ านคน

ม าตรการคนละค รึ่งเป็นแพ็ คเกจพร้ อมกับการให้ว งเงิ นเพิ่ มเติมกับผู้ถื อบั ตร ส วั สดิการแห่ งรั ฐ 14 ล้ านคน

และกลุ่ มเปร าะบ าง 2 ล้ านคน พร้ อมกันในค รั้งเดียว

อย่ า งไรก็ต าม ยั งไ ม่ส าม ารถบอกได้ว่าข้ อส รุ ปจะเสนอให้ที่ประชุ มคณะรั ฐม นต รี (ครม.)

อ นุ มั ติในสั ปด าห์หน้ าทั นห รือไม่ ต้องร อผ ลการอ นุ มัติง บเ งินกู้ก่อ น

ขอ บคุณ ข่ าวส ด