ร าค าท อ งวันนี้ผั นผ ว นหนั ก ใค รจะซื้ อรี บดูเลย

วันที่ 14 มกร าคม 2565 สม าคมค้ าท อ งคำร า ยง าน ร าค าท อ งไทย

วันนี้ร าค าท อ ง ป รับลง และป รับขึ้นมนเวล าเดี ยวกัน ทำให้ร าค าผันผ ว นหนัก

เปิ ดตล า ดเช้านี้รวมแล้ งค งที่ ล่ าสุ ดร าค าท อ งรั บซื้ อบ าทละ 28,600 ข ายอ อ กบ าทละ 28,700 บ าท

ส่วนท อ งรูปพร ร ณ รับซื้ อบ าทละ 28,091.48 ข ายอ อ กบ าทละ 29,200 บ าท

ทั้ งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้ อท อ งคำ เราต้องสังเ ก ตุอะไ รบ้ างนั้น

เร ามีคำแนะนำจ าก สคบ. ซึ่ งร า ยละเอี ย ดเหล่ านี้ผู้บ ริโ ภ คทุกท่ าน

พึงต้ องรู้และสังเ กตุเมื่อเวลาไปซื้ อท อ งตา มร้ า นท องต่ างๆ

ซึ่ งนอกจากร้ า นข า ยท อ งต้องติดสล า กสินค้ าถูกต้ อ งและชัดเจ นแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคั ญที่ต้ องรู้ไว้

5 ข้อค ว รรู้ก่อนซื้ อท อ ง

1 ร้ านท องต้องแส ด งร าค าข ายท องแท่ งและท องรูปพร ร ณของแต่ละวันชัดเจน มีการแส ดงร าค ารั บซื้ อคืน

และมีการแส ด งค่ ากำเห น็ จ ซึ่ง ค่ ากำเห น็ จอ าจจะไม่ได้ติ ดที่หน้าร้ าน แต่ติ ดอยู่ใน ถ าด

2 มีป้ า ยบ อ กประเภทสินค้ าชั ดเจ นว่ าเป็นสร้ อ ย แหวน กำไ ล

3 มีการร ะบุชั ดเ จนว่ า มีเ ปอร์เซ็ นต์ท อ งเท่ าไร เช่น 96.5 เ ปอร์เซ็ นต์ หรือ 99.99 เปอ ร์เซ็ นต์ เป็นต้ น

4 ที่เนื้ อท องคำทุกชิ้นจะต้ องมีโลโก้ข องโ รงง า น ผู้ผ ลิ ต

5 ต้อ ง ร ะบุน้ำหนั กข อ งท อ งแต่ละชิ้ นให้ชั ดเจ น