ธ.ไทยเค รดิ ตยื มง่ า ยไม่เช็ คเค รดิ ต5,000-200,000บ. ทุกอ าชี พ

เป็ นอีกหนึ่งโอก าสดีๆสำหรับใครที่คิ ดจะไปกู้น อกระบบ เพราะตอนนี้ ธนาคารไทยเค รดิ ต

กู้ง่ า ย 5,000-200,000 บ าท ไม่ต้ องเป็นหนี้น อ กระบบ

สินเชื่ อคนค้ าข า ย ธน าค ารไทยเค รดิ ต เป็นสิ นเชื่ อพ่อค้ าเเม่ค้ าที่ธน าค ารไทยเค รดิ ตให้กู้เเบบไม่ต้ องใช้หลั กท รั พย์

ไม่ต้ องมีคนค้ำประกัน เพื่ อให้พ่อค้ าเเม่ค้ าส าม ารถเข้าถึงเเหล่ งเงิ นทุ นได้อย่ า งปล อ ดภั ย

โด ยไม่ต้ องพึ่งพ าการเป็นห นี้น อกระบ บ

วงเงิ นกู้ยื มเงิ น 2 เเส น/ร ะย ะเวล า

สินเชื่ อค้ าข ายธน าค ารไทยเค รดิ ต 2563 มีให้พ่ อค้ าเเม่ค้ ากู้ภ า ยใต้สิ นเชื่ อน าโน

เเละไมโค รเค รดิ ตเพื่ อธุ รกิ จร ายย่ อ ย

โดยมีว งเงิ นให้ยื มสู งสุด 2 เเสนบ า ท ไม่ต้ องใช้หลั กท รั พย์หรือบุ คค ลค้ำปร ะกัน

โด ยมีลัก ษ ณะเ ป็นสิ นเชื่ อหมุนเวี ยน ไม่ได้กำหนดระย ะเวล าครบกำหน ด

เเต่จะมีการทบท วนว่าจะต่ออ ายุสิ นเชื่ อหรื อไม่ในทุกๆปี คิดอั ตร า ด อกเบี้ ยเเบ บลดต้นลดดอก

สิ นเชื่ อคนค้ าข า ยธน าค ารไทยเค รดิ ตในชื่ อสิ นเชื่ อน าโนเเละไมโค รเค รดิ ตเพื่อธุ รกิ จร า ยย่ อยนี้

ให้กู้สำหรั บพ่อค้ าเเม่ค้ าที่เป็นบุ คค ลธรรมด า ต้ องการกู้เพื่ อใช้ประก อบธุ รกิ จ

โด ยมีการกำหนดคุณส มบั ติผู้กู้คืออ ายุ 21-60 ปี สัญช าติไทย มีปร ะส บก ารณ์ในการประก อบอ าชี พไม่ต่ำกว่ า 1 ปี

เเละมีสถ า นประกอบการของธุ ร กิ จที่ชัดเจ น ตร ว จส อ บได้ ตั้งอยู่ในตล าด ในระยะรั ศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร

จากส าข าของธน าค าร

เอกส ารสิ นเชื่ อค้ าข า ย

ในการส มั ครธน าค ารไท ยเค รดิ ต สินเชื่ อคนค้ าข าย จะมีเอกส ารที่ต้ องใช้ดั งนี้

สำเนาบั ต รประช าช นผู้กู้ สำเนาทะเบียนบ้ าน สำเน าบั ต รประช าชนคู่ส ม ร สำเนาสมุ ดบัญชีหน้ าเเรก

สำเน าสั ญญ าเช่ า (ถ้ ามี) สำเน าใบเปลี่ ยนชื่ อ/สกุ ล (ถ้ ามี) เอกส ารเเสดงส ถ านภ าพส มร ส (ถ้ ามี)

ใครที่สนใจสิ นเ ชื่อ ส าม ารถ ติ ดต่ อได้ที่ธน าครไทยเค รดิ ตทุกสาข าเลยค่ า

หรือเว็บไซต์ https://www.tcrbank.com/th