หมอช้ าง เปิ ดชะต าท่านที่เกิด 4 ร าศีนี้ด ว ง ดีสุ ดปั ง

หมอช้างทศ พร ศรีตุลา หมอดูชื่อดัง เปิ ด ร าศีสุดปั งตอนรับปี 65

ดวงปั งร าศีเมษ

เป็นร าศีที่เ สี ยตังค์เยอะสุดในปีนี้ มีเรื่องเ สี ยเงินจุ กจิ ก แต่โค้งสุดท้ ายของปีบั งเ อิ ญ

มันมีดวงดาวที่เป็นเรื่องของโชคล าภเข้ามา ดังนั้น ใครที่รอลุ้ นอะไรทั้งหล าย

การลงทุนที่มีความเ สี่ ยง ทั้งหลา ย ที่สำคัญเป็นร าศีที่มีผู้ใหญ่ เจ้านาย

มีคนซัพพอร์ตเรื่องการง านมากขึ้นดังนั้นช่วงโ ค้งสุดท้ ายของปีเป็นช่วงเดินหน้า

ต่อของชาวร าศีเมษ ที่รุ่งมากในโค้งสุดท้ ายของปีอีกร าศีคือ

ดวงปังร าศีตุลย์

เป็น าศีที่การเ งินดี การเงิ นเด่นมากด วงการเ งินแข็งแ ร งขึ้น เป็นร าศีที่มี

ความมั่ ง คั่ งมั่ นคงที่ดี ใครที่เกิดร าศีตุลยิ งย าวถึงสิ้ นปีเรื่องการเ งินสบ าย

ห ายห่ ว ง 4 ราศีดวงรุ่งม ากโ ค้งสุดท้ ายนี้

ดวงปั งร าศีกุมภ์

เป็นผู้ที่ได้คะแนนมาเป็นเบอร์ 1 ในโค้งสุดท้ ายของปี ดีหมด เรื่ องง าน เรื่ องเงิ น

จะเด่นม ากใครที่ถูกพักง าน หยุดง านช่วงที่ผ่ านมา ถ้าคุณเกิดร าศีกุมภ์

โอก าสที่ดีรอคุณอยู่ อย ากจะเริ่มอย ากจะทำมีธุรกิจเป็นของตัวเอง การเ งินปั งม ากร าศีนี้

ดวงปั งราศีสิงห์

ดวงดีม าก แต่จะดีในเรื่องที่เป็นคู่ๆ เช่น คู่ครอง ความรัก มีความหม ายหล ายอย่ าง

หุ้นส่วนก็ได้ พ าสเนอร์ร่วมง าน เป็นร าศีที่มีเส น่ห์มาก ฟ้าเปิดชีวิ ตราบรื่นม าก