ลั กษ ณะข้ อนิ้วก้ อยบอ กจุ ดเด่ นจุ ดด้ อยขอ งคุณได้

สวัสดีจ้ าเพื่อนๆทุกๆคนเล ยที่เข้ามาในบทคว ามนี้ วันนี้เรามีเรื่องร าวของการดูด ว ง

ชะต ามาฝ ากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะคะ หล า ยๆคนอ าจจะชอบในการดูด ว ง

จ ากวันเกิด จากล า ยมือ ซึ่งก็จะต รงบ้ าง ไม่ต รงบ้ าง อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบ แต่ก็ขอให้ดูเพื่อความสนุกจะดีกว่ าเนอะ

จะไ ด้ไ ม่ซีเรี ยสกัน

ศ า ส ต ร์ของการ ดู ด ว ง และเรื่องของโ ช ค ช ะ ต า สามารถบ่งบอ ก

อะไรได้หล า ย อย่ า งมากมาย ทั้งช ะ ต าชีวิ ตที่ ผ่ า น มา และแนวโน้มชี วิตใน

อน า คตรวมไปถึงลักษณะนิสั ยใจค อด้วย โดยในวันนี้เราจะมาดูเรื่ องข องล า ยนิ้วก้อยกัน

ว่าเรามีเส้น ช ะ ต าที่นิ้วก้อ ยเป็นอ ย่ า งไรบ้ าง

วิ ธีดูนั้นห ากเป็นผู้หญิงให้ดูที่มือซ้ าย ส่วนผู้ช ายให้ดูที่นิ้วก้ อยมือขวา จากภ า พ

จะเห็นเส้นแบ่ งเป็นช่องของนิ้วก้ อยโดยมี 3 ช่องดังนี้ ความ ย า วขอ งข้ อนิ้วแต่ละ

ข้ อจะบ่งบอ กถึงจุ ดเ ด่นในตัวคุณ

ข้ อ กลางย า วที่สุด แปลว่าคุณเป็นคนใส่ใจคนร อบข้ างเป็นพิเศ ษ มีความอ ดทน

อ าชีพที่มีลั กษณะเช่นนี้ส่วน มากจะเป็นคนที่ทำง านในวงการแ พทย์

ข้ อล่างย า วที่สุด หม ายถึงคุณเป็นคนที่รักอิส ระม าก ไม่ชอ บให้คน มาออ กคำสั่ ง

หรือ ตีกร อบควบคุม คุณเป็นคนง่ ายๆต รงๆ เปิดเผย เจ้าค ารม และยึ ดมั่นในเห ตุผลม าก

มีทักษะในการโต้เถี ยงที่ดีกว่ าคนทั่วไป

ข้ อบน ย า วที่สุด หมายถึงคุณเป็นคน มีพรสว ร รค์ในการเจรจ า

ส าม ารถโน้มน้ า วใจคนได้ดี พูดจาฉะฉ าน มั่นใจ เป็นคนรอบคอบและช่ างสังเก ต

ส่วนที่สั้นที่สุดจะบ่งบอ กถึงจุดด้ อยในตัวค นๆนั้นได้

ข้ อ กล างสั้ นที่สุด นั่นแปลว่ า คุณเป็นคนที่ซื่อสัต ย์คนหนึ่งเลย

เป็นคนที่ย กคว ามยุติธ ร รมมาเป็นอันดับแรก มีคว ามมั่ นคงแน่วแน่อาจถึงขั้นไม่รู้จักยื ดหยุ่นหรือประนีประนอ น

บ างทีการเป็นคนที่ตรงแบบขวาน ผ่ า ซ า กก็อ าจเป็นข้ อเ สี ยของคุ ณได้

ข้ อล่ างสั้นที่สุด คุณเป็นคนสบ ายๆง่ ายๆ ไม่มีเ ล่ ห์ เหลี่ ยมมา กม าย และมักถูกคนหลอ ก

หรือเอาเป รียบบ่ อยๆเพร าะเชื่อคนง่ าย

ข้ อบนสั้นที่สุด แส ดงว่า คุณเป็นคนไม่ค่ อยกล้ าแสดงออ ก ออ กจะข ี้อ า ย

ทำให้คนที่ไม่รู้จักคิดว่าคุณเป็นคนไม่มีม นุ ษ ย สั ม พั นธ์กับคนอื่น และบ า งค รั้งคุณมักรู้สึกไม่เข้าใจตัวเอง

เรื่องของความย า วเส้นนิ้วมือก็คล้ ายกับศ า ส ต ร์ เรื่องล า ยมือซึ่งส าม ารถบ่งบอ ก

ตัวตนของคนเราได้อ ย่ า งชัดเจน ลองสักเกตนิ้วของคุณดูและทดส อบดูว่า คุณมีนิสัยอ ย่ า งที่ว่ านี้จ ริงไหม

ที่ม า krustory