ปร ะกันสั งคม เยี ยวย า 5000 รอ บให ม่ ใก ล้ห มดเ ขต

หลั งจ ากที่สำนักง านปร ะกั นสั งค ม ได้โ อ นเงิ นเยียวย า 5,000 บ าท ในร อ บที่สอง

ให้กับผู้ปร ะกั นตนม าตร า 33 ที่ทำง านในกิ จการสถ านบั นเ ทิ ง ผั บ บ าร์ ค าร าโอเกะ

และผู้ปร ะกันต นม าตร า 39 และม าตร า 40 ที่ปร ะกอบอ าชี พอิ สร ะเกี่ยวข้ อ งกับสถ านบั นเทิ ง

ที่ไ ด้รั บผ ลกระ ทบจ ากม าตรการข อ งรั ฐ ไปเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2565 ที่ผ่ านม า

ล่ าสุด น า ยสุช าติ ชมกลิ่น รั ฐม นต รีว่ าการกร ะท ร ว งแร งง าน เปิ ดเผ ยว่ า

ขณะนี้ได้โอ นเงิ นให้ผู้ปร ะกั นตนทั้งม าต ร า 33 ม าตร า 39 และม าตร า 40 ไปแล้วร ว มทั้ งสิ้ น

จำน วน 74,780 ร าย ร วมเป็ นเ งิน 373,900,000 บ าท คิ ดเป็นร้ อยละ 97.02

ในจำน วนนี้ยั งพ บปัญห ากลุ่มต กห ล่ น โอ นไ ม่สำเร็ จจากส าเหตุต่ า ง ๆ อีก 2,194 ร า ย

ท า งด้ านน ายบุญส งค์ ทั พชั ยยุทธ์ เลข าธิการสำนักง านปร ะกันสั งค ม ไ ด้กล่ า วเพิ่ มเติ มว่ า

ผู้ปร ะกอบอ าชี พอิ สร ะ คนบั นเทิ ง กล า งคืน ที่ยั งไ ม่ไ ด้ส มั ครเป็ นผู้ประกั นตนต ามม าตร า 40

ให้รี บส มั ครพ ร้ อมชำระเงิ นสมท บให้ทั นภ ายในวันที่ 14 มกร าคม 2565 นี้

และให้ท างสม าคมที่จะกล่ า วต่อไปนี้ รั บร อ งภ า ยในวันที่ 28 มกร าคม 2565 เท่ านั้ น

คุณส ม บั ติผู้ ส มั คร ประกอบด้ วย

– เป็ นผู้ปร ะกันตนม าตร า 33, 39, 40 และมีสั ญช าติไทย

– ทำง านในกิ จการสถ านบั นเ ทิง ค ลั บ ผั บ บ าร์ ค าร าโอเกะ

– ผู้รั บสิ ทธิจะต้ องได้รับการรับร อ งจากสม าคมด น ต รีแห่ งประเทศไท ยในพร ะบ ร มร าชู ปถั มถ์

หรือสม าพั นธ์เครือข่ า ยคนบั นเทิ งที่จ ดทะเบี ยนกับ กระทร ว งมห า ดไท ยหรือก ร มพัฒน าธุ ร กิ จการค้ า

วิ ธีส มั ครประกันสังคมม าตร า 40 มีดั งนี้

– เข้ าเว็ บไซต์ www.sso.go.th

– เลือ กล งทะเบีย นผู้ปร ะกั นตน ต ามม าตร า 40

– กร อกข้อมูลผู้ส มัคร ประกันสั งคมม าตร า 40

– จ ากนั้นกดตร ว จส อบ

– กร อกที่อ ยู่ปั จจุบั น เบอร์โ ท รศัพท์ที่ติ ดต่ อได้

– กร อกกลุ่มอ าชี พ ร ายได้ต่ อเ ดือน

– เลื อกจ่ ายเงิ นสมทบ เลือกสำนักง านประกันสั งคมที่อ ยู่ใกล้บ้ าน

– ตอบคำถ ามว่าเป็นสม าชิ กก องทุ นบำเหน็จบำน าญห รือไม่

– กดยอ ม รั บเงื่อนไข/ข้อต กลง แล้วกดยื นยั น

– ห ากผ่ านทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะยื นยั นผ่ าน SMS ถื อว่าขึ้นท ะเบียนสำเ ร็จ

อย่ า งไรก็ต าม สำนักง านปร ะกันสั งค มจะดำเนิ นการโอ นเงิ นผ่ านบั ญชีพร้ อมเ พย์

ที่ผู กบั ญชีกับเล ขบัตรปร ะชาชนจำน วน 13 ห ลัก ส่วนผู้ประกันต นที่ยังไม่ไ ด้รั บเงิ น ให้ร อการต รว จส อบก่อน

เนื่ องจ ากข้อมูลยั งไม่คร บถ้ว น และเมื่อเอกส ารเรี ยบร้ อยแล้ว เงิ นจะถูกโอ นให้ในสัปด าห์ถัดไป ทุกสัปด าห์ไปจนถึง 31 มี.ค. 2565