ส า วดีใจลั่ นบ้ าน เปิ ดปล ากระป๋อง เจอปล า3ตั ว

เรี ยกได้ว่าเป็ นอีกหนึ่งเรื่ องร าวที่มีช าวโวเชียลต่ า งให้คว าม ส นใจและต่ างเข้ามาแส ดงคว ามคิดเห็ นกันเป็นจำน วนม าก

จ ากก ร ณีที่มีบ ริ ษั ทปล ากระป่ องชื่ อดัง ไ ด้มีกาจัดกิิ จกร รม เปิ ดเจ อปล ากระป๋ องไม่ถึง 4 ตั ว

ถ่ ายคลิ ปและส่ งหลั กฐ านมาไ ด้เลย พร้ อมมอ บทันที 100,000 บ าท

ซึ่งท างบ ริ ษั ทดังกล่ าวก็คอนเฟิ ร์มว่า ของแ ท้จะต้ องมี 4 ตัวขึ้ นไป ซึ่ งถ้าห ากมีไม่ถึง

ให้ติ ดต่อรั บเงิ น 100,000 ไ ด้เลย ซึ่ งก็มีชาวโซเชี ยลต่ างพากันแ ห่ไปซื้ อเพื่อนำมาลุ้นกันเป็นจำนวนม าก

ซึ่ งไ ด้มีส าวร ายหนึ่งได้เปิ ดเจอ 3 ตัวจ ริงๆ จึงได้ติ ดต่ อไปที่บ ริ ษั ท และก็ได้เ ดินท างไปรั บเงิ น

จ ริงๆ ซึ่งต้องบอกว่ าสร้ างความตื่ นเต้นให้ส าวคนดั งกล่ า วเป็นอย่ างม ากเ ลยทีเดี ยวนั่นเ องจ้ า

ซึ่งต้ องมีหลักฐ านยื นยั นการถ่ ายค ลิปตอ นเปิ ดและชั่ งน้ำหนักไว้ด้ว ยนั่นเองจ้ า