ออ มสิน เริ่ มล งทะเบี ยนสิ นเชื่อช่ วย1เเส น เปิ ดยื มผ่ านแอ ป MyMo

เริ่ม เปิ ดลงทะเบี ยนสิ นเชื่ ออิ่มใจ ธน าค ารออมสินช่ วย ร ายละ 1 เเสน เปิ ดยื มผ่ านเเอ ป MyMo

ธน าค ารออมสิน อ อ กม าตรการช่วยธุ รกิ จร้ านอาห ารหรือเครื่อ งดื่ม ปล่ อยสิ นเชื่อผ่ อนปรนเก ณฑ์อ นุ มั ติ

“สิ นเชื่ ออิ่มใจ” ให้กู้ได้ไ ม่เกินร ายละ 100,000 บาท โด ยไ ม่ต้ องใช้หลักประกัน ปล อ ด

ชำระเงิ นงวด 6 เดือน คิดอัตร าดอ กเบี้ ย 3.99%

ต่ อปี เเละยกเว้ นค่ าธรร มเนี ยมการให้บ ริก ารสิ นเชื่ อ

ล งทะเบี ยนท างเว็บไซ ต์ธน าค ารออมสิน ตั้งเเต่วันที่ 11 กรกฎ าคม ถึง 31 ธันว าคม 2564

ห รือจนกว่าจะคร บจำนวนวงเงิ นโค รงการ

– เเนบรูปถ่ ายสถ านประกอบการของตนเอง

– เเนบรูปถ่ ายใบเสร็จ/สั ญญ าเช่ า/ใบทะเบียนการค้ า หรือเอกส ารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐ านยื นยันการประก อบกิ จการ

เเละการเ ป็นเจ้ าของตร วจสอบผ ลการพิจ ารณ าคุณส มบั ติเบื้ องต้นได้ที่ เ ว็ปไซ ด์

ธน าค ารอ อมสินได้หลังจ ากลงทะเบียนเเล้วภ ายใน 5 วันทำก าร

สำหรับหลั กเก ณฑ์ที่ผ่ อนปร นกว่าสิ นเชื่อป กติว งเงิ นสินเ ชื่อต่ อร ายสู งสุ ด 100,000 บ า ท

ดอ กเบี้ยร้อ ยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ร ะย ะเวล ากู้ไม่เกิ น 5 ปี ปล อดชำร ะเงิ นต้ นเเละ

ด อกเ บี้ย 6 ง วดเเรก รับคำขอสิ นเชื่ อถึง

วันที่ 31 ธันว าคม 2564 ค าดจะมีผู้ประก อบการเข้าร่วมม าตรการประม าณ 40,000 ร าย

วงเงิ นสิ นเชื่ อเฉลี่ยร ายละ 50,000 บ าท

ห าบเร่ เเผ งลอ ย ปล่ อยสิ นเชื่อ 10,000 บ าท

สำหรับผู้ประกอบการร้ านอาห ารหรือเครื่องดื่มที่เป็น ร้ านเเบบเคลื่อนที่ได้ เช่น ห าบเร่ เเผ งล อย ร ถเข็น

เป็ นต้น ส าม ารถเข้าร่วมม าตรการสิ นเชื่อผ่ อนป รนของรั ฐบ าลที่มีอยู่ ได้เเก่ ม าตรก ารสิน

เชื่ อสู้ภั ย COVID-19 โดยธนาค ารอ อมสินส นับสนุ นสิ นเชื่อ

วงเ งิน 10,000 บ าทต่อร าย ดอกเ บี้ยร้อ ยละ 0.35 ต่อเดือน ร ะยะเวล ากู้ 3 ปี

ป ลอดชำระเงิ นต้ นเเละด อกเบี้ ย 6 เดือนเเรก รับคำขอสิ นเชื่ อถึงวันที่ 31 ธันว าคม 2564 หรือโค รงกา รอื่น ๆ

ที่ธน าค ารออมสินดำเนินการเอง เช่น สินเ ชื่อโค รงการธน าค ารปร ะช าชน สิ นเชื่ อ Street Food เป็นต้น

ขอบคุณ ฐ าน เศรษฐ กิจ