5 รา ศี ชี วิตส มใ จ ปรารถนา เข้า ขั้น เ ศ รษ ฐี 

5 รา ศี ชี วิตส มใ จ ปรารถนา เข้า ขั้น เ ศ รษ ฐี

รา ศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.) .มีโอกาสปลดหนี้สูงมาก

เป็นรา ศีที่มี โอกาสทางการเงิ นเข้ามามาก  มีโอกาสวา งแผนการลงทุน การทำกิจการ การทำอาชีพเสริม ซึ่งจะได้ให้ชาวรา ศีเมษได้รายได้เพิ่มมากขึ้ นชาวรา ศีเม ษจะสามารถ จะหาเงิ นทองได้มาก การเงิ น มีความราบรื่น ในช่ว งนี้ถึงปี 2565 มีโอกาสป ล ดห นี้สูงมาก แต่ก็ต้องระวังเช่นกั นเพราะพระราหูเข้าเรือนการเงิ น จะมีทั้งดีมีทั้งเสีย แต่ถ้าไม่ประมาทก็ ไม่มีปัญหา

รา ศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.) .กระแสเงิ นสดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ช่วงนี้ดวงมาฟ้าเปิด ดวงปังปุริเย่ทั้งการ งานและการเงิ น ช่วงนี้ถ้าชาวรา ศีสิงห์ขยัน และเก็บเงิ นแบบจริงจัง ก็มีโอกาสมีเงิ นถุงเงิ นถั ง ตั้งหลักปั กฐานได้เลยทีเดียวเจาะเน้ นๆ เรื่ อ งการเงิ น ช่วงนี้การเงิ น. ดีมีกระแสเงิ น สดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หากทำ ธุรกิจยิ่งดีมาก เพราะจะได้รายได้มาก ส่วนเรื่ อ งโชคลาภมีโอกาสได้มากสุดๆ มีเกณ ฑ์ได้ลาภแบบไ ม่ค าดฝัน สามารถเสี่ยงดวงได้

รา ศีกันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.) .มีโอกาสได้โชคได้ลาภ

ช่วงนี้ดวงขาขึ้น อุปสร ร คปัญหาทุกอย่างเริ่มค ลี่คลาย ทั้งการ งานและการเงิ น หากช่วงที่ผ่านมาปัญหาเรื่ อ งการเงิ นก็จะคลี่คลา ยไปในท างที่ดีขึ้น มีโอ กาสสมหวังในเ รื่ อ งการเงิ นมากขึ้น หากชาวรา ศีกันย์จ ะเสี่ยงโชคเสี่ย งดวงก็อย่า หวัง มาก หา กหวั งมากอาจจะแป้ก ต้องหวังแ บบน้อยๆ พอประมาณถึงจะได้ เคล็ดลับการเสี่ยงโชคของชาวรา ศีกันย์ คือ ให้เสี่ยงโชคแบบไ ม่ต้ องบอกใคร จะซื้ออะไรก็เงียบๆ ไม่ต้องพูด ถึงจะมีโอกาสได้โช คได้ลาภ

รา ศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.) .เงิ น ทั บตัว

รา ศีมีนที่ผ่านมามารวยยาก ชีวิตไม่เฉียดคำ ว่ารวยเลย เพราะ ดาวมฤตยูโคจรเข้าเรือนการเงิ น แต่ตอนนี้มีตัวช่วยคือดาวอังคารเจ้าเรือนการเงิ น มาทับตัวเอง (รา ศีมีน) เรียกง่ายๆ  ว่าเงิ นทับตัว เงิ นทั บตั วก็จะหมา ยถึงมีโอกาสทางการเงิ น มีรายได้เข้ ามามาก สิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้มาแบบงงๆ มีโอกาสสมหวังเรื่ อ งกา รเงิ นอย่างยิ่ง

รา ศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.) .หาเงิ นง่าย มีรายได้เข้ามามาก.

เป็นรา ศีที่มาแรงแซงโค้งเรื่ อ งการเงิ น ในช่วง นี้ถึงสิ้นปีจริงๆ ยาวไปถึงปลายปีหน้า ดวงการเงิ นดีและราบรื่นอย่างยิ่ง แต่บริบทของดวงชะตาจะต่างกัน  คือ ในช่วงนี้ถึงเดือนพฤศ จิกายน  ชาวรา ศีธนูจะมีโอกาสทางก ารเงิ นเข้ามามาก หาเงิ นง่าย มีรายได้เข้ามามาก แต่หลังจากนั้นคือ มีเงิ น เข้ามามาก แต่ก็ต้องเหนื่อยมาก ต้องบู๊ล้างผลาญถึงจะได้เงิ น แต่ได้เงิ  นทีหนึ่งก็สะใจเพราะจะได้เงิ นเป็นก้อน ปัญหาทางการเงิ นจะคลี่คลาย เรื่ อ งหนี้สินจะเริ่มเบาบางลงไป