6 ลั คนา ร าศี รว ย แ บ บไ ม่ ค า ด ฝัน มีเกณฑ์ได้โช ค 

6 ลั คนา ร าศี รว ย แ บ บไ ม่ ค า ด ฝัน มีเกณฑ์ได้โช ค 

ท่านที่เ กิดในลัคนา (ลั) ร าศีสิงห์

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอยู่ในบรรย ากา ศที่เซื่ องซึ ม แม้ท่านจะพย าย ามทำตนให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าเพียงใดก็ไม่ค่อยดีขึ้น พย าย ามทำงานทุกอย่างให้สำเร็จด้วยตนเองดีกว่าพึ่งพาผู้อื่น

การติดต่อทางไกลได้รับความสำเร็จสมประสงค์ ได้ข่าวดีจากบริวารที่มีอาวุโสกว่าการติดต่อเพื่อฝากบริวารเข้าทำงาน ได้รับความสมหวัง ราว กลางสัปดาห์นี้ ผู้ใหญ่นำล าภมาให้ท่านมากพอสมควร อันเป็นสิ่งที่ท่านหมายปองอยู่แล้ว ไม่ควรไปไหนกับเ พ ศ ตรงข้ามตามลำพัง เพราะอาจเกิ ดเหตุก ารณ์ที่ท่านนึกไม่ถึงได้  ควรเก็บของ อั นตร า ยให้พ้นมือน้อง ไม่ควรปล่อย สั ตว์ เลี้ยงให้ออกไปนอกบ้านตามลำพัง

ท่านที่เ กิดในลัคนา (ลั) ร าศีพฤษภ

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้ล าภเล็ก น้อย จากบริวาร คนที่รู้จักกับผู้ใหญ่ของท่านจะเข้ามาแนะนำกิจการต่าง หรือชักชว นให้ลงทุน ท่านที่ตกแต่งต่อเติมบ้านเรือนในะระยะนี้จะเ สี ย ทรั พย์ซ้ำซ้อน เนื่องจากดาวราหูจรทับร าศีของท่าน แต่ถ้าท่านอยู่ในความสงบไม่ลงทุนลงแรงมาก กลับได้ผลดีแม้จะมีรายจ่ายสูงก็มีรายรับพอสมควร

การติดต่องานใหญ่ จะได้รับผลสำเร็จ อาจเกิ ดควา มยุ่งย ากขึ้นในที่ทำงานของท่าน พี่น้องของท่านซึ่งแยกตัวไปทำมาหากินจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยเ ร็ว ท่านคิดทำอะไรก็ติด ขัด ไม่สำเร็จสมบูรณ์ตามความปรารถนา มีเ พ ศ ตรงข้ามไปมาหาสู่ด้วยอัธย าศัยไมตรีอันงดงาม

ท่านที่เ กิดในลัคนา (ลั) ร าศีพิจิก

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมี  ดว งชะตาไม่ค่อยดี ทำอะไรมักติด ขัด ไม่ราบรื่น รู้สึกว่ามีอาการไม่ค่อยสบายโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่การเงิ นยังดี มีล าภผลมาเติมมิได้ข า ด

บริวารทำการงานอย่างเข้มแข็งเป็นที่พอใจของท่าน รับประทานอาหารนอกบ้านอาจเกิ ดอาการแพ้ได้ ท่านจะเกิ ดปากเสียงกับคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนสำคัญในธุรกิจ จะได้พบปะกับเ พื่อนสนิท ที่ไม่ได้เจอกันนาน เดินทางตามตรอกซอยเปลี่ยวอาจถูกสุนัขกัด มีผู้ให้เอกสารหนังสือหรือข้อมูลต่าง ที่มีประโยช น์แก่การงานของท่าน การใช้จ่ายเงิ นทองเป็นไปโดยประหยัด บ้านเรือนอาจชำรุดเสียหายเล็กน้อย เช่น หลังคารั่วหรือกระจกหน้าต่าง

ท่านที่เ กิดในลัคนา (ลั) ร าศีมังกร

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะเข้มงวดในการดูแลรั กษ าพลานามัยของตนเอง จะนอนหลับฝันถึงโ ช คล าภแปลก ต่าง การฝันถึงสิ่ง ของแปลกประหลาดเป็นกำลังใจให้ท่าน ผู้ใหญ่ในวงการงานให้ความหวังที่ยังไม่เป็นจริงแก่ท่าน ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไ ปได้ในเวลาอันควรมีล าภที่คาดไม่ถึง ซึ่งเกิ ดจากการทำงาน

ได้ล าภจากพี่น้องที่เป็น สตรี ไม่ควรให้ทัศนะที่ผิ ดพ ลาดแก่บริวารของท่า น ไม่ควรพูดถึงผู้อื่นในการสนทนาต่าง โดยไม่จำเป็น มีความหวังใหม่ เกิ ดขึ้นในที่ทำงาน เช่น หวังว่าจะพบคนรักที่พูดกันเข้าใจ และมีรสนิยมเหมือน กัน

ท่านที่เ กิดในลัคนา (ลั) ร าศีเมษ

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอาจเกิ ดบ าดเ จ็ บเล็ก น้อย ตามขาและข้อเท้า อาจแ พ้น้ำที่ใช้ก็ได้ มักมีอาการคันตามร่ า งกาย การทำงานของท่านเป็นไปด้วยความสะดวก มีผู้ช่วยเหลือเต็มที่ ขณะที่มีศัตรูมุ่งร้ า ยอย่างแ รง แต่อาจเป็นไปได้ที่จะเกิ ดไฟไหม้บ้าน ศั ต รูของท่าน ไม่ควรใกล้ชิดกับบริวารที่เป็นเ พ ศ ตรงข้ามในช่วงต้นสัปดาห์ ระ วัง อย่าไปพูดพาพึ งถึงใคร อาจถึงขั้นเป็นคดีความ  ความเ สี ยหายที่อาจเกิ ด

ขึ้นมักมาจากการไม่ยอมผ่อนป ร นของท่าน แม้แต่การพูดดี ของท่านก็อาจเป็นการ ไ ม่ พ อใจของผู้อื่นได้ แม้ผู้ใกล้ชิดท่านจะเ จ็ บ ไข้กันกระจองอแงแต่ท่านก็ไม่เป็นไร กิจการที่ต้องมีผู้ร่วมด้วยมาก มักไม่ค่อยได้ผล

ท่านที่เ กิดในลัคนา (ลั) ร าศีกรกฎ

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีการก่อสร้างตกแต่งต่อเติมบ้านเรือน ในการนี้ย่อมมีสิ่งของที่เสียหายบ้างเป็นธรรมดา ท่านป้อ งกันไม่ให้เกิ ดไ ฟไ ห ม้ได้ก็เป็นบุญแล้ว พี่น้องที่ทำงา นแล้วมีความมุมานะในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ได้รับทรัพย์สินสิ่งของ และเครื่องประดับต่าง อันมีคุณค่าท่านมักจะเข้ม งวดกวดขันในเ รื่ อ งต่าง

ทุกเ รื่ อ ง ไม่ควรรับฝากสิ่งของที่ผู้นำมาฝากท่านอย่างฉุกละหุก บริวารเก่า และบริวารใหม่ไม่ค่ อยลงรอยกัน คู่หมั้นคู่สมรสได้ล าภลอย การให้ผู้อื่น กู้ ยืมเงิ นเป็นเหตุให้เกิ ดแตกร้าว บริวารซึ่งเป็นเด็ก เล็กจะถูกของหนักทับ ทรัพย์สินสิ่งของที่ท่านทำหายจะได้คืนในระยะนี้

 

ที่มา khaosod