5 ร า ศี บอกลาความลำบา ก รับโชคใหญ่ปี 6 3 เพราะบุญกุศลเก่า

5 ร า ศี บอกลาความลำบา ก รับโชคใหญ่ปี 6 3 เพราะบุญกุศลเก่า

กันย์

แ น ะ นำ คนเกิ ดวันนี๊โดยมากมักคนเป็นมีเส น่ห์ต่อเ พ ศตรงข้ามทั้งท่าทางการพูดจาบุคลิคต่างๆมักมีคนแอบปลึ้มท่านอยู่มากแต่ท่านจะไม่ค่อยรู้ตัวเพร าะเป็นคนที่มีกำแพงสูงไม่ค่อยเปิดรับใครง่ายๆจึงมักทำให้หลายๆครั้งก็พลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปพื้นฐานเป็นคนปัญญาดีไม่ด้อยกว่าใครแต่มักได้รับโอกาสให้แสดงฝีมือน้อยทำให้มักไม่ค่อยโ ด ดเด่นในเรื่ องผลการทำงานหรือผลการเรียนสักเท่าไหร่เหมือนเก่งแต่ถูกปิดโอกาสจากอีกคนที่ดว งชะต าอุปถั มภ์แรงกว่าเจ้านายครูบาอาจารย์เอ็ นดูมากกว่า

ชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่ องของการเงิ นโช ค ล าภความฝั นรุ่งสางวันที่ 16 จะให้โช คใหญ่กับตัวท่านมีเกณฑ์ปลดห นี๊ปลดสินหมด ซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้สบายๆสำหรับคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคู่แท้ใน5เดือนนี๊และสำหรับในปี2563 นี๊ ถือเป็นปีที่ดว งชะต าท่านมีเกณฑ์ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น สุขสบายพ่อแม่ไม่ต้องลำบ ากอีกต่อไปทำงานอะไรก็รุ่งทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษัทหรือรับราชการก็ก้าวหน้าจะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไร ก็เป็นเงิ น เป็นทอง ความขยันความเพียรไม่เอาเปรียบ ไม่ ค ด โ ก งจะทำให้ดว งท่านดีย า วๆจนถึงปี 2564

ตุลย์

สิบปีที่ผ่านมาดว งชะต าลุ่มๆดอนๆ มาตลอดเงิ นทองก็ไม่ใช้เหลือใช้เข้ามือขวา ออกมือซ้า ย เก็ บเงิ นไม่ค่อยอยู่ ลงทุนทำอะไร ไปก็แทบจะไม่ได้อะไรกลับมาเหมือนเหนื่ อ ยเปล่าทำเ ห นื่ อ ยฟรีๆทำดีไปเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเห็นผลคนไม่เคยซาบซึ้งใจ หรือจำบุญคุณได้เลยทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นดว งชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่ องของการเงิ น โ ช ค ล า ภ ทะเบียน ป้ายแดง จะให้โช คใหญ่มีเกณฑ์รับเงิ นสด หรือของร างวัลที่เอาไปปลดห นี๊ปลดสินตั้งตัวได้เลยคนโสดใน2เดือนนี๊จะได้เจอคนรู้ใจ

โดยบังเอิญและสำหรับในปี 2563 นี๊ถือเป็นปีที่ดว งชะต าท่านมีเกณฑ์ทำงานอะไรก็รุ่งทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษัทหรือรับราชการก็ก้าวหน้ าจะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่งหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองความขยันความเพียรไม่เอาเปรียบไม่ค ดโก งจะทำให้ดว งท่านดีย า วๆจนถึงปี64เลย

เมษ

ด วงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาตั้งแต่ปีที่แล้วย่ างเข้าปีใหม่2563 เรื่ อง ร้ า ย ที่เข้ามาพอได้ ค ลี่ ค ล า ย ไปบ้างแต่ก็ยังมีเรื่ องให้กลุ้มใจอีกมากในใจแต่มักไม่กล้าจะบ อ กกับใคร มักเก็ บไว้ในใจคนเดียวทั้งเรื่ องความมั่นคงในชีวิต ที่ยังไม่แน่ไม่นอนงานการก็ กร ะท่อนกร ะแท่นเงินทองก็แทบไม่เคยได้เก็ บ แถมยังมีคำพูดคนบั่ นทอนหัวใจคำพูด ดู ถู ก เปรียบเทียบจากญ าติพี่น้อง ทำให้น้อย อ ก น้อยใจ อยู่มากแต่หลังวันนี๊เป็นต้นไปดว งชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่ องของการเงิ นโช ค ล าภและคู่ครองสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ ที่ท่าน

เคารพบูชาจะบัลดาล ให้โชคใหญ่แ ก่ท่านมีเกณฑ์ปลดห นี๊ปลดสิน คนที่ยังโสดเร็วๆ นี๊จะได้เจอคนรู้ใจรูปหน้าต าผิวพรรรณดีมาข้างกาย คลายเ ห ง า แล้วดีบอกต่อเป็นกุศลเผื่อเพื่อนๆที่เกิ ดวันเดียวกับท่านร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วย

พฤษภ

ดว งชะต ามักถูกนำไปเปรียบเทียบกับ คนนั้นคนนี๊ตั้งแต่เด็ กทำให้โตมาจะ เ ก ลี ย ด ก ารแข่งขันการชิงดีชิงเด่นมากจึงมักทำให้เป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมที่จอมป ล ฯ มทั้งในที่ทำงานในที่เรียนทำให้มีเพื่อนสนิทน้อยมากเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจในตัวคุณเพื่อนที่คบๆก็มักจะมีนิ สั ยคล้ายๆกันด้วยถึงจะคบกันยืดดว งชะต านี๊มักเป็นคนมีไหวพริบดีเข้าใจอะไรได้ไวกว่าคนอื่นแต่แสดงออกมากไม่ได้เพร าะมี ค ติ ว่าต้องอยู่ให้เป็นจึงมักไม่ชอบที่เกินหน้ าเกินต าใครเลย

ทำให้มีคนเกลี ຢ ดมีศั ต รูในที่เรียนในที่ทำงานไม่มากและหลังวันนี๊เป็นต้นไปชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่ องของการเงิ นโช ค ล าภเลขใกล้ตัวจะปลดห นี๊ปลดสิน หมด ตั้งตัวได้เลยค น โสดจะมีคนฐานะดีเข้ามาจีบเข้ามาทอดสะพานให้หากคุยกันถุก ค อ มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกขั้นและสำหรับในปี63นี๊ถือเป็นปีที่ดว งชะต าท่านจะทำงานอะไรก็รุ่งทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษัทหรือรับราชการก็ก้าวหน้ าจะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่งหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองความขยันความเพียร ไม่เอาเปรียบไม่ค ดโ ก งจะทำให้ดว งท่านดีย า วๆจนถึงปี64

กรกฎ

ปีที่แล้วมาดว งชะต าท่าน ไม่ค่อยสู้ดีนักมีเรื่ องให้คิดอยู่ตลอดเวลากลับบ้าน ทุกทีญ าติพี่น้องหลายๆคนได้ดิบได้ดี บางคนหน้ าที่การการดีมีคนนับหน้ าถือต า แต่เรายังไปไม่ถึงไหนเลยทำให้น้อยเนื้อต่ำใจ ในโชคชะต าวาสนาตนเองอยู่บ่อยครั้ง แต่ปีนี๊หลังวันนี๊เป็นต้นไปดว งชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดี ในเรื่ องของการเ งิ นโชคล าภบุญบ ารมีเก่า

ที่เคยร่วมสร้างมาดลบัลด าลให้มีโช คใหญ่เข้ามามีเกณฑ์ได้ปลดห นี๊ ป ล ด สิ น ตั้งตัวได้เลยและสำหรับในปี2563นี๊ถือเป็นปีที่ดว งชะต าท่านมีเกณฑ์ ทำงานอะไรก็รุ่งทั้งกิจการส่วนตัวพนักงานบริษัทหรือรับราชการก็ก้าวหน้ าจะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง ห ยิ บ จับอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทองความขยันความเพียรไม่เอาเปรียบ ไม่ ค ด โ ก ง จะทำให้ดว งท่านดีย า วๆจนถึงปี2564

 

ขอขอบคุณ bangpunรara