วันเกิด อู้ฟู่ โชคใหญ่ถามหา ร่ำร วย รับทรัพย์ ลาภลอยมาหา

วันเกิด อู้ฟู่ โชคใหญ่ถามหา ร่ำร วย รับทรัพย์ ลาภลอยมาหา

วันจันทร์.ปลดหนี้ปลดสิน

ห้ ว งเวลาที่ผ่านมา ด วงชะต าของท่านจะมีปัญห ากับคู่ครองกับคนรักบ่อยและถี่ขึ้น ให้ร ะวั งเรื่ องการใช้คำพูดคำจาที่ไม่ถนอมน้ำใจกันและการลงไม้ลงมือกันแต่แม้ด วงความรักท่านจะไม่ค่อยดี แต่ด วงโชคลาภท่านพุ่งมาเป็นอันดั บ 1 เลย จะได้รับโชคลาภจากการเ สี่ ย งโชคสูง แนะให้ลองซื้อลอตเตอรี่จากหญิงกลางคน อวบ ขาว ต ามตลาดโต้รุ่งโดยให้แม่ค้าหยิบให้สักใบ แล้วที่เหลือท่านค่อยหยิบเอง ด วงชะต าท่านมีเกณฑ์สูงมากที่จะ

ถูกรางวัลหลายแ ส นบาทจนถึงรางวัลใหญ่หลักล้ านเลยทีเดียว สามารถช่วยให้ท่านเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ ปลดห นี๊ ปลดสิน มีบ้านมีรถแต่ให้ระ วั งเรื่ องการพูดจาให้ร้ า ยหรือนิ นท าผู้อื่นลับหลังทั้งที่ไม่ใช่เรื่ องจริง แต่พูดไปเพร าะไม่ชอบหน้ ากันหรือเคยมีเรื่ องกันมาก่อนเป็นกุศล เผื่อเพื่อนๆที่เกิ ดวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านจะได้

วันอังคาร.มีโอกาสขึ้นเงินเดือน

ห้ ว ง เวลาที่ผ่านมา ด วงชะต าของท่านมักถูกรุมเร้าด้วยโ ร คเค รี ย ดจากทั้งคนรักและญาติพีน้อง ทำให้รู้สึกหงุดห งิ ดเ ค รี ย ดและไม่โอเคกับชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี๊ยิ่งไปคุยไปปรึกษากับเพื่อนเรื่ องอาการ ก็ยิ่งเ ค รียดจิ ตต กไปกันใหญ่หน้าที่การงานเจ้านายจะขึ้นเงิ นเดือนให้ ตำแหน่งก็ขยับสูงขึ้นอีกขั้น ความเ ค รี ย ดจะเริ่มลดน้อยลง และด วงท่านมีเกณฑ์ได้ลาภลอยจากการเสี่ ยงด วงลุ้นโชคจากการส่งฉลากสินค้าไปลุ้นโชคต ามหน้ าหนังสือพิมพ์และต ามรายการทีวี

ได้รับรางวัลเป็นรางวัลมูลค่าหลักแ ส นแต่น่าเสี ยดายที่หลายคนมีด วงแต่กลับไม่อย ากอย ากลุ้นอย ากส่ง เพร าะมักคิดว่าตัวเองคงไม่ได้หรอก และเตื อนไว้เรื่ องคำพูดคำจา อย่ าเผลอไปพูดจาหย า บค า ยกับบิดาม ารดา เด็ ดข า ด แม้จะเคยชินและติดจากการคุยกับเพื่อนมา แต่พอเวลามาอยู่กับบิดาม ารดาต้องร ะวังคำพูดให้มาก เพร าะนั่นจะทำให้ด วงเฮงของท่านค่อยๆหมดไปก่อนเวลาอันควร ด วงท่านจะดีย าวๆ

วันอาทิตย์.มีเกณฑ์ถูกรางวัล

ห้ ว งเวลาที่ผ่านมา ด วงชะต าท่านไม่ค่อยสู้ดี มาตลอด ทำงานเหมือนจะดีจะดี จู่ๆก็เกิ ดเบ าะแ ว้ งกับเพื่อนร่วมงาน มีศั ต รูในที่ทำงาน มีคนแอบซุบซิบนิ น ท าเรื่ องเราลับหลัง มองหน้ ากันไม่ค่อยติด ทำให้ชีวิตท่านจมดิ่ง มีแต่ความเ ค รี ย ด ทำงานไม่มีความสุข จนแทบไม่อ ย ากตื่นไปทำงานในทุกๆเช้าแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ ยงโชคหากเจอคนขายล็อตเตอรี่ผอมสูง มาเร่ขายล็อตเตอรี่ใบสุดท้าย ให้รับไว้ อย่ าปฎิเสธ ด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแ ส น

เอาเงิ นนั้นไปตั้งตัว ปลดห นี๊ปลดสินได้เลยแต่ระ วังการเรื่ องโ ก งเงิ นเพื่อน หากเพื่อนฝากซื้อของควรคินเงิ นทอนเพื่อนให้ครบ เพร าะหากคืนเงิ นทอนเพื่อนไม่ครบ อย่ าคิดว่าแ ค่บ าทส อ งบ าท เพร าะนั่นจะทำให้ด วงเฮงของท่านค่อยๆหมดไปก่อนเวลาอันควร

วันเสาร์.เลื่อนตำแหน่ง

เ มื่ อปี 2562 ที่ผ่านมาพื้นชะต าลุ่มๆดอน มาโดยตลอด แต่ปีนี๊กลับดีอย่ างน่าตกใจ ด วงชะต าเหมือนห นูตกถัง ข้าวสา ร จะได้เจอคนดี มีฐานะเข้ามาอุปถัมภ์ด วงชะต าด้านเงิ นทองท่านจะพุ่งแรงมาก ใครค้าขาย ก็จะค้าขายง่ายขึ้น ยอดขายโตกว่าแต่ก่อนแบบผิกปกติเลยทั้งค้าขายปกติและค้าขายอออนไลน์ ยอดขายกำไรต่อเดือนหลายแ ส นบ าทเลยทีเดียวคนทำงานบริษัทผลงานก็จะไปเข้าต าหัวหน้ าและเจ้านายมากขึ้น มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งและเงิ นเดือน

ด้านการเ สี่ ย งโชค หญิงที่ขายลอตเตอรี่ต ามห้างสรรพสินค้า จะให้โชคท่าน มีโอกาสถูกรางวัลเป็นล้ านจะได้ออกรถป้ายแดง และด วงท่านจะดีย าวๆจ อ่ า นแล้วดี แ ช ร์เก็ บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนๆที่เกิ ดวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านจะได้

 

ขอขอบคุณ bangpนnsara