3 ร าศีนี๊ หม อ ช้ าง แนะ มี ลุ้นรับเ งิ นก้ อน โต

3 ร าศีนี๊ หม อ ช้ าง แนะ มี ลุ้นรับเ งิ นก้ อน โต

ท่านที่เ กิ ดราศีสิงห์

ข่าวดีอย่าง แรก เลยก็คือ หลังที่มีเ รื่ อ งวุ่นวายแระสบพบเจ อเจออุ ปสรรคปัญหา โชคชะตาเล่นตลกตั้ งแต่เดื อนที่แล้ว ตอนนี้ด ว งดาวแห่ งความวุ่นว ายจะลดน้อยลง แถมยังส่งผลให้อาจจะมีค นชั กช วน ทาบทามให้ไปทำ งานที่ใหม่ มีตำแหน่ งใหม่ มีอะไรใหม่ เข้ามาเพิ่มเติ มมากยิ่งกว่าเดิม ไม่ควรจะปฏิ เสธ หากสามารถจัดส รรตาร างเวลาอะไรต่าง ได้อย่างล งตัว

ราศีสิงห์ จะเป็นรา ศีที่มีความก้าวหน้าที่ดี คิดอะไร ตั้งใจอะไรจะได้ลงมือทำ งานใหม่ที่มีค วามท้าทายมากยิ่งขึ้น และเป็น ร าศีที่ด วงดีเ รื่ อ งอื่นด้วย ทั้งเ รื่ อ งของความรัก เ รื่ อ งของการเ งิ นก็เริ่ม มีการเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ ดีขึ้น

ท่านที่เ กิ ดราศีเมถุน และ ท่านที่เ กิ ดราศีธนู

ข อบอกเลยว่าในช่วงนี้ท่านจะเป็นราศีที่ดีขึ้นมาก เพราะว่าพระราหูได้ออกไปแล้ว แต่บางคนเรียกว่า ฟาดงวงฟาดงา หรือ ด ว งดาวถีบแรงไปหน่อยโดยในช่วงเดือนกันย ายนที่ผ่านมา

ท่านประสบพบเจอและมีอุปสรรคปัญหามีเ รื่ อ งป ว ดหัวเยอะมาก มั่นใจว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคมกระแสความแรงของด วงดาวที่ถีบออกไปจะเริ่มลดน้อยลง ทำให้ทั้งราศีเมถุน ที่ได้ทำในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบมากยิ่งขึ้น จังหวะเ รื่ อ งการลงทุน หรือการขยับขย ายอะไร ที่เคยมีอุ ปสรรค ติดขัดจะลดน้อยลงไปเยอะ หรือ ราศีธนู ที่เหมือนกับมีตัวช่วยเข้ามามากขึ้น ด ว งดาวการเ งิ นหรือ แม้กระทั่ งความ ก้าวหน้า ที่เกี่ยวข้องกับเ รื่ อ งงาน ก็จะมีการเปลี่ย นแปลงไป ในทางที่ดีขึ้น

ที่มา khaosod