ทายนิสั ยจ ากก ารส วมแหวน

แห วน ถือเป็นเค รื่องประดั บที่ส าวๆ หล ายคนชอบใส่ ส าวๆ ส่วนใหญ่ที่นิยมสว มแห วนมักมีนิ้วที่มักสวมอยู่ประจำ

ซึ่งการเลือกสวมแห วนที่นิ้วประจำของเร านี่ล่ะค่ะ ที่สาม ารถบอกนิสั ยที่แ อบไว้ลึกๆ ของเร าได้

วันนี้เร าจะมาลองท ายนิสั ยกันดูค่ะ ว่าส าวๆ ที่เ ลือกใส่แห วนนิ้วต่างๆ นั้น จะมีนิสั ยลึ กๆ เป็นอย่ างไร

1 เลือกสวมแห วนที่นิ้วหัวแ ม่มือ

ส าวๆ ที่เลือกสวมแห วนไว้ที่นิ้วหัวแ ม่มือหรือนิ้วโป้งนั้น มักมีความเป็นตัวของตัวเองสูงค่ะ ส าวๆ

กลุ่มนี้มั กไม่ค่อยจะแ คร์ใคร เพร าะพวกเ ธอมีความเป็นอิสร ะสูง เกลี ยดการถู กบังคั บ ขั ดใจ และที่สำคั ญส าวๆ

กลุ่มนี้มั กมีความพย าย าม หากพวกเธอตั้งใจจะทำอะไรซั กอย่ างแล้วล่ะก็

พวกเธอก็จะพย าย ามทำให้สำเร็ จและพวกเ ธอก็จะภู มิใจแบบสุดๆ เลยล่ะค่ะ

2 เลือกสวมแห วนที่นิ้วชี้

ส าวๆ ที่มักสวมแห วนไว้ที่นิ้วชี้เป็นประจำ มักเป็นส าวๆ ที่มีเส น่ห์ค่ะ พวกเธอช อบแต่ งตัว ดูแลตั วเอง และมีสไ ตล์การแ ต่งตั วที่ป็น

เอ กลั กษณ์ของตัวเอ งเสี ยด้วย ส าวๆ กลุ่มนี้มั กชื่ นชอบแฟชั่ นและสนใจเรื่ องความส วยคว ามงามเป็นพิเ ศษค่ะ

3 เลื อกส วมแห วนที่นิ้วกล าง

ส าวๆ ที่นิยมการสว มแห วนไว้ที่นิ้วกล าง มเป็นส าวอ่ อนโยน พวกเธอขี้อ ายและไม่ค่อยกล้ าแส ดงออกเมื่ ออยู่ท่ ามกลา งคนห มู่มากค่ะ

แต่จ ริงๆ แล้วพวกเ ธอเป็นส าวหัวสร้ างส รรค์และช่ างจินต นาการ รวมถึงยังเก่ งทางด้าศิล ปะด้ วยค่ะ

4 เลือกส วมแห วนที่นิ้วน าง

สา วๆ กล่มต่อมา คือกลุ่ มของส าวๆ ที่เลื อกส วมแ หวนไว้ที่นิ้วน างค่ะ ซึ่งในที่นี้คือเป็นนิ้วที่ส าวๆ กลุ่ มนี้ถนัด

ไม่เกี่ ยวกับการแ ต่งงา นนนะคะ ส าวๆ ที่เลือกส วมแ หวนที่นิ้วน าง มั กเป็นส าวที่มั่นใจในความคิ ดของตั วเองค่ะ

พวกเธอมีเห ตุผลทุกครั้งในการตั ดสินใจจะทำอะไร รวมถึงยังเป็นคนคุ ยเ ก่ง

เข้าสั งค มเ ก่ง แต่ในใจลึ กๆ กลับเป็นคนที่อ่อ นไ หวง่ ายและค่อนข้ างเ ซนซิที ฟค่ะ

5 เลือกส วมแหวนที่นิ้วก้ อย

กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มของส าวๆ ที่มักสวมแหวนไว้ที่นิ้วก้อยค่ะ พวกเธอใจเย็น ไม่จู้จี้จุกจิก และแบบนี้เองที่ทำให้คนรอบข้างอยู่ใกล้ๆ

ส าวกลุ่มนี้แล้วสบ ายใจ แต่ขณะเดีย วกันเ ธอก็แ อบมีความเป็นเด็ กอยู่นิดๆ และแอ บเป็นส าวช่างฝันอยู่หน่อยๆ ค่ะ