รีบหามาปลู ก ต้นไม้เรียกทรั พย์

1 ต้นวาสนา

เพียงแต่ชื่อต้นก็เป็น ม ง ค ล แล้ว เชื่ อกันว่าปลู กแล้วจะมีวาสนาดี พอออกดอกแล้วจะยิ่งให้ โ ช ค

ก้อนโตเลย สมหวังดั่งปรารถนา ปลู กไว้ในบ้ าน ในร้านจะยิ่งเสริมให้ มั่ ง คั่ ง ร่ำ ร ว ยมีความสุข สมหวัง ชีวิตก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง

2 ต้นนางกวัก

เป็นสัญลักษณ์แห่งที่พึ่งทางจิต ทำให้ร่มเย็น เป็นสุข มีจิตใจแน่วแน่ มีพลังแห่งความศรัทธา และเชื่ อ

กันว่าปลู กแล้วจะ ก วั ก เรียก โ ช ค ลาภดี ๆ เข้ามา กวักเอาแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต

3 ต้นเศรษฐีมีท รั พ ย์

เชื่ อกันว่าปลู กแล้วจะส่งเสริมให้มี ท รั พ ย์ มีเงิ นไหลเข้ามา ทำการ ค้า ข า ย ดี มีวาสนาดี มีบ ารมีสูง เป็นที่ยอมรับในสังคม

4 ต้น ส า ลิ ก า ลิ้ น ทอง

เชื่ อกันว่าจะทำให้มี เ ม ต ต า มหาเสน่ห์ เรียก โ ช ค ลาภ เสริมให้ค้ า ข า ยดี เจรจาสำเร็จราบรื่น ค้ า ข า ย ร่ำร วย

5 ต้นกวักมรกต

เชื่ อกันว่าปลู กแล้วจะทำให้เงิ นทองมีใช้ มีเหลือเก็บ ช่วยในการเรียก ท รั พ ย์ เรียก โ ช ค เข้ามาในบ้ าน

ข้อมูลparinyajai.1 ต้นวาสนา

เพียงแต่ชื่อต้นก็เป็น ม ง ค ล แล้ว เชื่ อกันว่าปลู กแล้วจะมีวาสนาดี พอออกดอกแล้วจะยิ่งให้ โ ช ค

ก้อนโตเลย สมหวังดั่งปรารถนา ปลู กไว้ในบ้ าน ในร้านจะยิ่งเสริมให้ มั่ ง คั่ ง ร่ำ ร ว ยมีความสุข สมหวัง ชีวิตก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง

2 ต้นนางกวัก

เป็นสัญลักษณ์แห่งที่พึ่งทางจิต ทำให้ร่มเย็น เป็นสุข มีจิตใจแน่วแน่ มีพลังแห่งความศรัทธา และเชื่ อ

กันว่าปลู กแล้วจะ ก วั ก เรียก โ ช ค ลาภดี ๆ เข้ามา กวักเอาแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต

3 ต้นเศรษฐีมีท รั พ ย์

เชื่ อกันว่าปลู กแล้วจะส่งเสริมให้มี ท รั พ ย์ มีเงิ นไหลเข้ามา ทำการ ค้า ข า ย ดี มีวาสนาดี มีบ ารมีสูง เป็นที่ยอมรับในสังคม

4 ต้น ส า ลิ ก า ลิ้ น ทอง

เชื่ อกันว่าจะทำให้มี เ ม ต ต า มหาเสน่ห์ เรียก โ ช ค ลาภ เสริมให้ค้ า ข า ยดี เจรจาสำเร็จราบรื่น ค้ า ข า ย ร่ำร วย

5 ต้นกวักมรกต

เชื่ อกันว่าปลู กแล้วจะทำให้เงิ นทองมีใช้ มีเหลือเก็บ ช่วยในการเรียก ท รั พ ย์ เรียก โ ช ค เข้ามาในบ้ าน

ข้อมูลparinyajai.