4 วั น ฟ้า ประ ทา น ก ลา งเดื อน จับ เงิ นเต็ มมือ

วันจันทร์.ร วยโ ชคเป็นเศรษฐี

ดว งจะมีโ ชคจ ากทางไกล มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในงานดีขึ้น การลง ทุนต้องอ่ า นบทวิเคราะห์ให้มาก และs ะวั งความขั ด แ ย้ง มีโ ชคจาก ทางไกล หรือออนไลน์ อีกทั้งโ ชคจา กการเดินทาง ในประเทศ และต่างประเทศ ส่วนการใช้เ งิน ยังต้องร ะวั งการใช้เ งินเกินตัวในเดือนนี้

มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง การโยกย้ายในงานที่ดีขึ้น ได้ดูแลรับผิดชอบที่ดีขึ้น ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ หัวหน้า การเจรจา ดิวงานต่าง จะดีเป็นพิเศษ การพูดคุย จะสำเร็จโดยง่าย

วันพฤหัสบดี.ร วยโ ชคเป็นเศรษฐี

เดือนนี้ด วงการเ งิน มีเกณฑ์ที่ดี จะมีเ งินหรือรายได้พิเศษเข้ามา และให้เตรียมรับทรัพย์ ยังมีโ ชคดีเข้ามาอยู่เสมอ การเจรจา ต่อรอง ดีเลิศ จะมีเส น่ห์มา กเป็นพิเศษ สามารถดิวงานได้ทุกเ รื่อง โดยคุ ณสามารถตั้ งเป้าหมาย ให้ใหญ่ และลงมือทำให้เต็มที่ โปรเจค หรือโอกาสใหญ่ก็จะ สำเร็จโดยง่าย อีกทั้งยังมีเกณ ฑ์การได้รับโปรโมทตำแหน่ง งานที่ดีขึ้นด้วย เดือนนี้สามารถลงทุนได้ทุกอย่าง

วันอาทิตย์.ร วยโ ชคเป็นเศรษฐี

ต้องวางแผน บริหารรายรับ รายจ่ายให้ดี ระมัดร ะวั งการใช้จ่าย ซื้อสิ่งข องที่ไม่จำเป็น  เทรนกราฟการงานพุ่ง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว มีเกณฑ์กา รเปลี่ยนแปลงใน หน้าที่การงา นที่ดีขึ้น เช่น ได้รับการโปรโมท ได้รับโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้น

ส่วนคนที่คิดจะเ ปลี่ยนงานใหม่ก็จะเป็นโอกาสของคุณเช่นกัน อย่าบุ่มบ่ามใจร้อน เดือนนี้เน้นการลงทุนที่มั่นคงในระยะย าว วิเคราะ ห์งบการเ งิน ดูพื้นฐานมั่นคง มีปันผล มองเป้าหมายการล งทุนของคุณให้ใหญ่เข้าไว้ ตามแนวทางของ วอร์เรน บัฟเฟ ตต์ คือตัวอย่างของคุ ณในเดือนนี้

วันเสาร์.ร วยโ ชคเป็นเศรษฐี

จะมีโ ชคจากคน อายุมาก กว่า การลงทุนให้ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยจะดีเป็นพิเศษ เดือนนี้งดการโต้เถียง และให้ร ะวั งภาวะซึ มเ ศ ร้ า มีเกณฑ์ได้โ ชคจากผู้ใหญ่ หรือคนที่อายุมากกว่า คุณต้องพย าย ามยิ้มแย้มแจ่มใสให้มากเข้าไว้

ดว งของคุณก็จะเปิดรับ ทรัพย์รับสิ่งดี อยู่ตลอดเ วลานั่นเอง การโต้เถียง การแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกัน ความขั ด แ ย้งในการทำงาน เดือนนี้ค วรใจเย็นให้มาก งานของคุณก็จะไม่มีปัญหา เ รื่องโต้เถียงก็จะลดลง