3นักษั ตรระวังเ งินรั่วไ หล

ว่ากันว่าเงิ นทองเป็นของนอกกาย… ยิ่ งเร าหาเ งินเข้ากระเป๋าได้ม ากเท่าไหร่ ก็ยิ่ งมีแววว่าเ งินจะรั่วไหลออกจากตัว

และหมดไปกับค่าใช้จ่ายส ารพันม ากขึ้นเท่านั้น เดิมทีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร แต่พอหาเงิ นม าได้ปุ๊บ

กลายเป็นว่าค่าช้อปปิ้งและร ายการของใช้จำเป็นเพิ่มพูนไปหมด UndubZapp ขอแนะเพื่อนๆ

3 ปีนักษัตรที่ช่วงนี้มีแววว่าด วงการเงิ นจะติ ดขัด เงิ นอาจรั่วไหลไปกับของใช้ไม่จำเป็น หรือคนที่ไม่จำเป็นได้

เพื่อนๆ ปีนักษัตรดังกล่าว จึงควรวางแผนค่าใช้จ่ายให้รัดกุมเสี ยแต่เนิ่นๆ เพื่อลดปั ญห าการเงิ นติ ดขัดค่ะ

3.ด วงการเ งินปีมะเส็ง

ด วงการเ งินของผู้ที่เกิดปีมะเส็งช่วงนี้ จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังเรื่องการเงิ นหน่อยๆ ความจริงแล้ว

ด วงภาพรวมของคุณ ทั้งการงานและการเ งินยังเป็นไปได้ด้วยดี มีกินมีใช้ต ามอัตภ าพ เพียงแต่จะยังไม่ได้

รับเ งินส่วนอื่นที่นอกเหนือจากแหล่งทำเ งินเดิมๆ อีกทั้งยังมีแววว่าคุณจะหมดเ งินไปกับของใช้ไม่จำเป็นด้วย

ฉะนั้น ถ้าไม่อย ากไส้แห้ง แพลนร ายรับร ายจ่ายให้ดีแต่เนิ่นๆ

2.ด วงการเงิ นปีมะโรง

ด วงการเงิ นของผู้ที่เกิดปีมะโรงช่วงนี้ จะเรียกว่าดี ก็ยังดีไม่สุด จะเรียกว่าร้ าย ก็ยังร้ ายไม่สุดเช่นกัน

ร ายรับจากแหล่งร ายได้ประจำยังเข้าม าเรื่อยๆ ต ามปกติ มีเ งินเข้าม าให้หมุนเวียนต่อยอดได้ต ามอั ตภ าพ

ทั้งนี้ คุณมีเกณฑ์จะเสี ยเงิ นโดยใช่เหตุอยู่เหมือนกัน ถ้าไม่ใช่เพร าะว่าทำเ งินหล่นหายเพร าะความเลินเล่อ

ก็อาจเ สียรู้คนไม่ซื่อได้ ควรรัดเข็มขัดกระเป๋าสต างค์ให้แน่นๆ

1.ด วงการเ งินปีมะแม

ดว งการเงิ นของผู้ที่เกิดปีมะแมช่วงนี้ ค่อนข้างติ ดขัดพอสมควร ถ้าเป็นมนุษย์เ งินเดือน จะได้รับเ งินเดือนต ามส่วนปกติ

ถ้าเป็นมนุ ษย์ฟรีแลนซ์ จะมีงานเข้าม าอยู่บ้ าง แต่ร ายได้อาจไม่ทะลุเป้าต ามความค าดหวัง นอกเหนือจากนี้

คุณยังมีแนวโน้มจะสูญเงิ นกับความไม่จำเป็น หรือกับคน(ที่คุณ)ไม่จำเป็น(ต้องเ สียเ งินให้)อีกต่ างหาก

อย่ างไรก็ ต าม สภ าวะติ ดๆ ขัดๆ นี้จะอยู่เพียงชั่วครู่ ไม่ได้ยิ งย าวไปตลอดทั้งเดือน

แต่ถึงอย่ างไรก็ควรวางแผนค่ าใช้จ่ายให้รัดกุม เซฟเงิ นฉุ กเฉิ นไว้บ้ าง จะได้ไม่เดือดร้อน

ข้อมล undubzapp