เก็บเ งินไม่อยู่รู้ก่อนร วยก่อน

รู้ก่อนรวยก่อน!! วิบ ากกร รม “เก็บเ งินไม่เคยอยู่” หามาเท่าไหร่ ก็ใช้หมดตลอด

มีวิธีแก้ง่ายๆ ลองทำแล้ว ชี วิตดีขึ้นแน่นอน !!

การไม่มีห นี้เลย เป็นล าภอันสุดประเสริฐ” การเป็นห นี้โดยไม่จำเป็นและปัญ หาความเดือนร้อนจากการเป็นห นี้

รู้สึกว่าทำอะไรก็ติ ดขัดไปหมด จะได้เ งินก็มีคนมาตัดหน้า ทำอะไรก็มีคนมาขวางเพร าะเร าอาจจะเคยโกหก

หรือ เอาเปรียบใครมา เป็นวิบ ากกร รม หาได้มาก็มีเรื่องต้องจ่าย ทำอะไรติ ดขัดไม่ร าบรื่น พบกับอุปสร รคต่ างๆ

ทำอะไรก็ไม่ขึ้น หยิ บจับอะไรเป็นเสี ยห าย ไร้คนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมน ปูดำแห่งสยามนิวส์ ได้นำวิธีแก้กร รมมาให้ดังนี้

1. บ าตรพระในบ าตร ให้ใส่ข้าวส าร ชนิดที่ดีที่สุด ใส่เต็ม ให้ใช้ถุงพล าสติกห่อ ก่อนใส่ในบ าตรด้วย

ไม่งั้น เวล าพระเปิดฝาบ าตรข้าวส ารจะหก เก็บลำบ าก อานิสงส์ที่จะได้รับ ได้อานิสงส์ กินไม่หมด ไม่อดอยาก

เรื่องทำมาหากินเลย เพร าะพระท่านได้ใช้บิณฑบ าตร ทุกๆวัน กับข้าวชนิดไหน ที่เขาใส่บ าตร เร าจะได้ทั้งหมด

ข้าวส ารในบ าตร จะได้ใช้ห นี้กร รม ให้นายเวร ที่เขาจองเวรเร า ข้าวส ารหนึ่งเม็ด คูณอานิสงส์ ในพระพุทธศาสนา

ได้อานิสงส์ คืนมาเป็นล้ านๆ เม็ด ต่อ ข้าวส าร 1 เม็ด จึงใช้ห นี้กร รมได้ไว การเงิ นเร าจะคล่องตัวไว

2. หากท่านไหน รู้สึกว่าการเงิ นไม่คล่องสักที วิบ ากกร รมทางการเ งินเยอะเหลือเกิน ใช้เขาเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักที

หรือมีปัญ หาการเงิ นตลอด แสดงว่าชาติที่แล้ว ติ ดห นี้กร รมเขาไว้เยอะ ต้องแก้ด้วยการถวายข้าวส าร

หนักกว่าน้ำหนักตัวเร า ณ ปัจจุบัน บวก 1กก. ถวายเป็นสังฆท าน วัดไหนก็ได้ ต้องกล่ าวคำถว าย

ให้เตรียมสังฆทาน 1 ชุด แล้วถวายข้าวส าร เป็นบริวาร ของสังฆทานไป เช่น หนัก 63 กก. ก็ถวาย 64 กก.

หากทำหมดทีเดียวไม่ได้ ให้ทำทั้งหมดภายในส ามเดือน แบ่งทำ ไม่ใช่เอาไปมอบให้นอกเขตพระศาสนา

เนื้อนาบุญมันน้อย ได้บุญน้อย ต้องในเขตจึงจะแก้กร รมได้

จากนั้น ตั้งใจกรวดน้ำว่า หากเร าเคยติ ดห นี้ใครไม่ได้ใช้ในอดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติทั้งหมดนี้

เร าขอชดใช้ให้ด้วยอานิสงส์จากการถวายข้าวส าร เหล่ านี้ แด่เนื้อนาบุญพระพุทธศาสนาบุญนี้

ขอให้ถึงแก่ทุกรูปรูปนาม ที่เร าติ ดห นี้ท่าน

3. ทำบุญที่หนุนขึ้นที่สูง เช่น แท่นประทับพระพุทธรูป เก้าอี้ อาสนสงฆ์ รองเท้า เสื่อสาด เครื่องล าดปู ถนน สะพาน

4. ทำซุ้มประตู วัด หรือ ป้ายบอกทางไปวัด

5. ชำระห นี้สงฆ์ ที่ให้ทำใน 4 หัวข้อข้างต้น เพร าะ บ างท่าน กร รมเก่าหนักมากๆ แก้แบบทั่วๆ ไปไม่ได้

ต้องแก้ด้วยการกระทำเหล่ านี้หากไม่แก้ ก็จะหนักไปจนวันต า ย จะมีเ งินมาช่วงไหน ก็จะพลัดไป จะมีโอกาสดีๆเมื่อไหร่

ก็จะพล าดไปทุกๆ ทีลองทำดู ไม่เสี ยห าย กร รมหากแก้ถูกจุด มันก็หลุดชี วิตจะดีขึ้น…

ขอให้ทำด้วยความตั้งใจศรัทธา เชื่ อมั่น และเป็นความเชื่ อคนโบร าณที่เขาทำกันมานานแล้ว..

แชร์ต่อให้คนที่คุณรู้จักได้อ่าน เพื่อเส ริมบุญบ ารมี การเงิ น ของคุณ

ข้อมูล today.line.me