กกพขึ้นค่ าไ ฟรับปีใ หม่

กกพ.ประก าศ ขึ้นค่ าไ ฟ รับปีให ม่

น ายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกร รมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

กล่ าวถึงการเตรียมแผนสำหรับรองรับต้นทุนพลังงานที่ปรับสูงขึ้นในปี 2565 ว่า

ต้นทุนพลังงานไ ฟฟ้ าโดยเฉพาะ ก๊าซ LNG ตอนนี้มีการปรับร าค าขึ้นไปสูงสุดในรอบหล ายปี

ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อต้นทุน “ค่ าไ ฟฟ้ า” เนื่องจากสัดส่วนเชื้อเพลิงก๊าซ LNG คิดเป็น 80%

ของเจเนอเรชั่นทั้งหมด รองลงมาจะเป็นต้นทุน transmision ประมาณ 20 สต างค์/หน่วย

และต้นทุนการกระจายและค้ าปลีก (distribution และ detail) รวม 50 สต างค์/หน่วย เมื่อรวมทั้ง 2

ต้นทุนเข้าด้วยกันก็จะคิดเป็นประมาณ 70 สต างค์/หน่วยทีเดียว

ร าค า LNG ที่พุ่งขึ้นมากระทบค่ าไ ฟแน่นอน แต่ไม่ได้ขึ้นเป็น 2-3 เท่า ค่ าไ ฟคงต้องปรับขึ้น

แต่ไม่ได้ขึ้นเยอะในสเกลที่น่าตกใจ อาจจะขึ้นประมาณ 5-10 สต างค์/หน่วย ไม่ได้ขึ้นไปถึงขนาด 2-3 บ าท/หน่วย

เพร าะพอร์ชั่นบ างส่วนใน LNG spot ไม่ได้เยอะ แต่ยังมี LNG เทอมอย่างอื่นบวกเข้าไปอีก

ถามว่า เร าต้องเตรียมเ งินสำรองไปชดเช ยหรือไม่ คือโดยหลักการแล้ว ต้นทุนค่ าเ ชื้อเพ ลิงมันต้องพาส

ไปที่ค่ าไ ฟฟ้ าอยู่แล้ว ดังนั้นในรอบหน้า(ม.ค.-เม.ย. 2565)ค่ าไ ฟฟ้ าอั ตโ น มัติ

หรือค่ าไ ฟฟ้ าผันแปร (ค่ า Ft) อาจเป็นบวกจากเดิมที่เป็น -15 สต างค์ มาโดยตลอด

แต่ถ้าเร าบ าล านซ์หรือหาเ งินส่วนอื่นมาช่วยชดเชย ค่ า Ft ก็อาจขึ้นไม่มากนัก” นา ยคมกฤชกล่ าว

ทั้งนี้ ที่ผ่ านมาการลดหรือชะลอการขึ้นค่ า Ft ที่จะบวกเข้าไปในร าค าค่ าไ ฟฟ้ านั้น

อาจใช้วิธีให้การไ ฟฟ้ าช่วยรับภาระไปก่อนบ างส่วน หรือทั้งหมดก็ได้

ขอบคุณที่มาจาก prachachat