เก็บขย ะข ายปะทังชี วิต

สู้เพื่อลู กน้อยสองคน แม่ลู กอ่อนกระเตงลู กออกเก็บขยะขาย ประทังชี วิต เรื่องร าวชี วิตที่น่าเห็นใจ

เมื่อแม่ลู กอ่อนร ายหนึ่ง ไปสมั ครงา นที่ไหนก็ไม่มีคนรับ

เพร าะเธอเคยโดนส ารเคมีขณ ะไปทำง านทำให้เป็นเเผ ลคล้ ายโ รค สะเก็ ดเงิ น

พอไปสมั ครงานจึงไม่มีคนรับ ชี วิตที่อยู่กับพ่ อเป็นอัมพฤ กษ์ ส่วนส ามีต้องออกไปรับจ้างยกของขึ้นเ รือ

ร ายได้จากส ามีวันละ 200 บ าทแทบจะไม่พอกิน เธอจึงต้องพาลู กน้ อยสองคน

นั่งจักรย านส ามล้ อออกไปด้วย ขณะที่เธอไปเก็บข ยะ

นอกจากนี้ เธอยังบอกอีกว่าในช่วงโร คร ะบ าด ส ามีไม่ค่อยมีงานบ างวันก็ไม่ได้เงิ น

แต่ยังโช คดีที่เพื่อนบ้ านขายก๋วยเตี๋ยวแบ่งปันมาให้เธอกับลู กได้ประทังความหิวอยู่บ่อย ๆ

แหล่งที่มา : tvnewslife