ล ดความเครี ยดนอนหลับสบ ายเพร าะต้นไม้

6 ต้นไม้ควรปลู กในบ้ าน ลดเครียดได้ ช่วยฟอกอากาศ

เพื่อนๆ รู้ไหมคะว่าการที่เร าหาต้นไม้มาปลู กในบ้ านนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนแล้ว ยังสดชื่นสบ ายต า

สบ ายใจ และมีประโยช น์ต่อร่ างกายของเร าอีกด้วยนะคะ โดยเฉพาะต้นไม้ประดับที่นิยมนำมาปลู กหล าย

ช นิดมีคุณสมบัติช่วยฟอกอากาศ และประดับบ้ านให้สวยงาม สร้ างความสบ ายต า สบ ายใจให้เร าทุกครั้งที่มองเห็น

โดยเฉพาะใครที่ทำงานที่บ้ านด้วยแล้ว หล ายคนอาจจะเกิ ดภาวะเครียดสะสม เพร าะนอกจากจะทำงาน

ที่บ้ านคนเดียว ไม่ค่อยเจอใครแล้ว เวล าคิดอะไรไม่ออกหันซ้ายหันขวาก็ไม่เจอใครเลอ ย า กจะ

แนะนำให้ลองปลู กต้นไม้เล็กๆ เอาไว้ผ่อนคล าย ย า มเครี ยดกันค่ะ

1 มะลิ

2 ปาล์มไผ่

3 ว่านหางจระเข้

4 เดหลี

5 เศรษฐีเรือนนอก และ เศรษฐีเรือนใน

6 หนวดปล าดุกแคระ

ข้อมูล parinyacheewit