4 รา ศี ช ะตา พุ่ง รับท รั พย์ อย่า งต่อ เนื่ อง

รา ศีมังกร ( ตั้งแต่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ ).

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝน มีการขยับข ย า ยเกิดการร่วมหุ้น ในช่วงนี้ด วงชะตาของแต่ละรา ศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้ง นทางที่ดีและเปลี่ย นแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง

 รา ศีธนู ( ตั้งแต่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม )

หยิบจับอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทอง ชาวรา ศีธนูการงานมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าอย่างมาก หากทำงานป ระจำก็มีโอกาสก้าวหน้าในสายงานที่ทำ มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หากอ ย า กย้ายงานจะได้ย้ายไปที่ที่ดีขึ้ น หรือหากอยู่ที่เดิมก็มีโอกาสไปดำรงตำแหน่งที่ดี หรือได้รับผิดชอบงา นใหม่งานใหญ่ที่มีผล ต่อความเจริญก้าวหน้าของ คุณ ส่วนคนทำธุรกิจจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทอง หากหวังลาภก้อนใหญ่ก็มีโอกาสจะได้ แต่จะติดเงื่อ นไขเรื่ องเวลา คือ ต้องรอคอย จะไม่ได้มาแบบปุ๊บปั๊ บทันทีทันใด

รา ศีเมษ  ( ตั้งแต่ 13 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม )

การค้าขายมีความคล่องตัวสูง ชาวรา ศีเมษถือว่าเป็นรา ศีที่ด วงดีมีวาสนาพอสมควร เพร าะการงานมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะเหน็ดเห นื่ อยบ้างแต่ผลลัพธ์ ก็คุ้มค่ามาก ด วงชะตาในเรื่ อง การทำงานมีความโดดเด่น ทั้งคนที่ทำงานประจำหรือคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็มีสิทธิ์แจ้งเกิดทั้งนั้น ส่วนคนที่ทำการค้าขายทำธุรกิจถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี การค้าขายมีความคล่องตัวสูง ถ้าหมั่นแสวงหาโอกาสยิ่งประสบความสำเร็จมาก แต่เรื่ องความเหน็ดเห นื่ อยนี้เลี่ยงไม่ได้จริงๆ ช่วงนี้จะเห นื่ อยหน่อย บางทีก็ทำงานจนเบียดบังเวลาพักผ่อน ต้องดูแลรักษาสุข ภาพบ้าง

รา ศีกุมภ์ ( ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม )

ด วงมีโอกาสรับทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ด วงการงานอยู่ในเ กณฑ์ดีอย่างมาก การงานมีความราบรื่นมากขึ้น และมีคนค อยช่วยเหลือ อุปถั มภ์อยู่ไม่ห่างจึงทำให้ประสบความสำเร็จได้แบบไม่ ย า กจนเกินไป แ ต่ช่วงนี้ชีวิตจะวุ่นวายหน่อย เพราะต้องเดินทาง ชีพจรลงเท้า ต้องไปพบปะเจอผู้คน ซึ่งเห นื่ อยแต่ก็ราบรื่นดี ส่วนคนที่ ทำธุรกิจก ารค้าถือว่ามีค วามโดดเด่นอย่า งมาก เพราะด วงมีโอกาสรับทรัพย์อย่างต่อเนื่อง มีเกณฑ์ได้ผลกำไรจากธุรกิจดีมาก มีเกณฑ์หาเงิ นได้มาก เงิ นเข้ามาแบบสบายๆ หากทำงานประจำแล้ว ทำอาชีพเสริมไป ด้วยจะรับ ทรัพย์อย่างดียิ่ง