5 รา ศี พ้นเค รา ะห์ ชะ ต าพ ลิก สู่เ ศ รษ ฐีข้ามคืน

มีโอกาสได้โชคได้ลาภ. รา ศีกันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.) ช่วงนี้ดวงขาขึ้น อุปสร ร คปัญหาทุกอย่างเริ่มค ลี่คลาย ทั้งการงานและการเงิ น หา กช่วงที่ผ่านมาปัญหาเรื่ อ งการเงิ นก็จะคลี่คลา ยไปในท างที่ดีขึ้น มีโอ กาสสมหวังในเรื่ อ งการเงิ นมากขึ้น หากชาวรา

ศีกันย์จ ะเสี่ยงโชคเสี่ย งดวงก็อย่า หวัง มาก หากหวั งมากอาจจะแป้ก ต้องหวังแ บบน้อยๆ พอประมาณถึงจะได้ เคล็ดลับการเสี่ยงโชคของชาวรา ศีกันย์ คือ ให้เสี่ยงโ ชคแบบไ ม่ต้องบอกใคร จะ ซื้ออะไรก็เงียบๆ ไม่ ต้องพูด ถึงจะมีโอกา สได้โช คได้ลาภ

มีโอกาสปลดหนี้สูงมาก. รา ศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.) เป็นรา ศีที่มี โ อกาสทางการเงิ นเข้ามามาก  มีโอกาสวางแผนการลงทุน การทำกิจการ การทำอาชีพเสริม ซึ่งจะได้ให้ชาวรา ศีเมษได้รายได้เพิ่มมากขึ้ นชาวรา ศีเมษจะสามารถ จะหาเงิ นทองได้มาก

การเงิ น มีความราบรื่น ในช่วงนี้ถึงปี 2565 มีโอกาสป ล ดห นี้สูงมาก แต่ก็ต้องระวังเช่นกั นเพราะพระราหูเข้าเรือนการเงิ น จะมีทั้งดีมีทั้งเสีย แต่ถ้าไม่ประม าทก็ไม่มีปัญหา

เงิ น ทั บตัว. รา ศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.) รา ศีมีนที่ผ่านม ามารวยยาก ชีวิตไม่เฉียดคำว่ารวยเลย เพราะ ดาวมฤตยูโคจรเข้าเรือนการเงิ น แต่ตอนนี้มีตัวช่วยคือดาวอังคารเจ้าเรือนการเงิ น มาทับตัวเอง (รา ศีมีน) เรียกง่ายๆ 

 ว่าเงิ นทับตัว เงิ นทั  บตั วก็จะหมายถึงมีโอกาสทางการเงิ น มีรายได้เข้ามามาก สิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้มาแบบงงๆ มีโอกาสสมหวังเรื่ อ งกา รเงิ นอย่างยิ่ง

หาเงิ นง่าย มีรายได้เข้ามามาก. รา ศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.) เป็นรา ศีที่มาแรงแซงโค้งเรื่ อ งการเงิ น ในช่วงนี้ถึงสิ้นปีจริงๆ ยาวไปถึงปลายปีหน้า ดวงการเงิ นดีและราบรื่นอย่างยิ่ง แต่บริบทของดวงชะตาจะต่างกัน  คือ ในช่วงนี้ถึงเดือนพฤศ จิกายน 

ชาวรา ศีธนูจะมี โอกาสทางการเงิ นเข้ามามาก หาเงิ นง่าย มีรายได้เข้ามามาก แต่ หลังจากนั้นคือ มีเงิ น เข้ามามาก แต่ก็ต้องเหนื่อยมาก ต้องบู๊ล้างผลาญถึงจะได้เงิ น แต่ได้เงิ นทีหนึ่ งก็สะใจเพราะจะได้เงิ นเป็นก้อน ปัญหาทางการเงิ นจะคลี่คลาย เรื่ อ งหนี้สินจะเริ่มเบาบางลงไป

กระแสเงิ นสดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง. รา ศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.) ช่วงนี้ดวงมาฟ้าเปิด ดวงปังปุริเย่ทั้งการ งานและการเงิ น ช่วงนี้ถ้าชาวรา ศีสิงห์ขยัน และเก็บเงิ นแบบจริงจัง ก็มีโอกาสมีเงิ นถุงเงิ นถั ง ตั้งหลักปั กฐานได้เ ลยทีเดียวเจาะเน้นๆ เรื่ อ งการเงิ น

ช่วงนี้การเงิ น ดีมีกระแสเงิ น สดเข้ามาอย่า งต่อเนื่อง หากทำ ธุรกิจยิ่งดีมาก เพราะจะได้รายได้มาก ส่วนเรื่ อ งโชคลาภมีโอกาสได้มากสุดๆ มีเกณ ฑ์ได้ลาภแบบไ ม่ค าดฝัน สามารถเสี่ยงดวงได