วันไหว้พ ระจันทร์21กันย ายนนี้ขอพรทีเดี ยวจบ

ถือเป็นประเพณี ที่มีแต่โบร าณสำหรับวันไหว้พร ะจันทร์ และในปีนี้ตรงกับวันที่ 21 กันย ายน 2564 หรือ วันเพ็ญเดือน 8

นอกจากนี้ในวันนี้จะขอพรเทพจันทร ากันแล้ว ยังเป็นวันที่ตรงกับวันเ กิดเทพของความรั ก

คือ “เย่เหล่ า” เขาว่ากันว่าเป็นเทพที่นำด้ ายแด งม าผูกคนสองคนให้ได้ม าเจอกัน

หมอช้าง อาจารย์ ทศพร ศรีตุล า บอกกับไทยรั ฐออนไลน์ ว่า ส่วนใหญ่ในวันนี้ มักไหว้ขอพรความรัก

ให้มีคนรักคนเมตตาในเรื่องของการทำงาน เส ริมความมีเสน่ห์ให้แก่ตัวเร าเอง

ของไหว้

– ขนมไหว้พระจั นทร์ ทรงกลมๆ หม ายถึง ส ามัคคี กลมเกลียว (เน้นเป็นคู่) ถั่ว งา หม ายถึง ความเจริญก้าวหน้า

– ดอกไม้ เน้นสีสันสดใส หม ายถึง เริ่มต้นความรักครั้งใ หม่ หรือเริ่มต้นโ ชคที่มีความเมตต าที่ดี

– ธูป 3-5ดอก เทียน 1คู่ สีขาว หรือเหลือง

– ผลไม้ เน้นสีเหลือง 1-3-5 อย่าง

– น้ำสะอาด (สำคั ญม าก) เพร าะน้ำเป็นตัวแทนที่สื่อจากพระจัน ทร์

– ของใช้เกี่ยวข้องกับความงาม เครื่องสำอาง น้ำหอม

หรือในสถ านก ารณ์ที่ยังไม่ปกติดีนัก หมอช้างกล่ าวว่า การเต รียมของไหว้ให้ใช้ความสะดวกต ามแต่จะหาของไหว้ได้

อาจจะมีเพียงขนมไหว้พระจั นทร์ น้ำสะอาด และดอกไม้ เท่านั้นก็ได้

และเมื่อเตรียมของไหว้ครบแล้ว ก็นำทั้งหมดม าวางตั้งไว้บนโต๊ะ เพื่อรับพ ลังจากแสงจันทร์ในคืนนั้น

ทำให้เกิ ดความเป็นสิริมงคลต่อตัวผู้นำไปใช้ หรือทำให้เกิ ดความมีเสน่ห์กับตัวเร า

เวล าไหว้

ช่วงเวล าพระจันทร์ขึ้น หันหน้าทิศตะวันออก

วิธีอธิษฐาน

บ างคนตั้งใจขอพรเรื่องความรัก ให้ไปไหนม าไหนมีเสน่ห์ การงานค้ าขายคล่อง หรือขอพรให้ครอ บครัว

มีความรักความส ามัคคีต่อกัน แต่ก็แล้วแต่ว่าใครจะขอพรว่าอย่ างไร

และหลังจากล าของไหว้ ก็นำม าทานคนละนิดหน่อย เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศก าลวันไหว้พระจันทร์กัน.