โคร าชเตรี ยมรับมือน้ำท่วม

ระดั บน้ำ ในลำเชียงไกรตอนล่ าง มีระดั บสูงขึ้น

สำหรับช่วงเวล านี้ เป็นช่วงเวล าหน้าฝนที่ในตอนนี้มีฝนฟ้าคะนองหนักทั้งนี้ในส่วน ของ ระดั บน้ำในแม่น้ำต่ างๆก็สูงขึ้นต าม

ล่ าสุดเฟซบุ๊กเพจ โครงการชลประทานนครร าชสีม า ได้มีการแจ้ง เตื อนระดั บน้ำในลำเชียงไกรตอนล่ าง มีระดั บสูงขึ้น

จากปริม าณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่ าง) มีปริม าณน้ำในอ่างฯ 35.86 ล้ าน ลบ.ม. หรือ 130% ของความจุ

และมีแนวโน้มจากน้ำที่ ม าจากลำห้วยส ามบ าท และลำเชียงไกร ตอนบน เพิ่มม ากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่ม

อัตร าการระบ ายน้ำด้วยวิธีการต่ างๆ เช่น คลองระบ ายน้ำชั่วคร าว เครื่องสูบน้ำ และ กาลักน้ำ

ทำให้อัตร าการระบ ายน้ำในลำเชียงไกร ตอนล่ าง ตั้งแต่ท้ายอ่างฯลงไป

เมื่อรวมกับน้ำที่ม าจากวังกะทะ (ยังไม่มีอาคาร ชลประทานควบคุม) และบึงพุดซา จะมีปริม าณน้ำและระดั บเพิ่มขึ้น

โดยโครงการชลประทานนครร าชสีม าและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง พย าย ามควบคุมให้ปริม าณและระดั บน้ำ

อยู่ในความส าม ารถที่ลำน้ำจะรับได้ แต่มีบ างช่วงที่ ลำน้ำแคบ ตื้นเขิน รวมทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำ อาจจะเกิ ดผ ลกระท บได้

เพื่อความไม่ประม าทในพื้นที่ดังกล่ าวและพื้นที่ที่เคยเกิ ดการท่วมขังเป็นประจำ

ควรติดต ามสถ านการณ์และระดั บน้ำอย่ างใกล้ชิดอย่ าตื่นตระหนกแต่อย่ าประม าทเฝ้าระวัง

ขอบคุณ โครงการชลประทานนครร าชสีม า