6นักษั ตรจากร้ ายกล ายเป็นดี

6 นักษัตร เปลี่ยนร้ ายกล ายเป็นดี หมอโอ๋ กันย าพร บอกไว้ว่าในเดือนสิงหาค มนี้

นักษัตรที่มีด วงเปลี่ยนชัดเจนจากที่เคยติ ดขัดจะคลี่คล าย ความรักที่เคยปรับตัวจะกลับม า กับ

6 นักษัตรที่หมอโอ๋กำลังจะกล่ าวนี้ เรียกว่าฟังแล้วใจชื้นขึ้นม าทันที

ชวด ขาล มะเส็ง วอก ระกา กุน

ชีวิ ตที่ผ่ านม าเหมือนผึ้งที่ติ ดกับดักใยแมงมุม ติ ดขัด อุปสรรค มีปัญ หา ทางตัน หาทางออกไม่ได้ ดั่งชี วิตติ ดคุก

อยู่กับที่ทำอะไรไม่ได้ ยิ่ งขยั บตัวยิ่ งล้มเห ลว ยิ่ งดิ้นรนยิ่ งแย่ ยิ่ งพย าย ามยิ่ งหมดหวัง

รวมไปถึงความรักที่พย าย ามปรับตัว พย าย ามปรั บความเข้าใจแต่ความสัมพั นธ์ยิ่ งเลวร้ ายลง

แต่เดือนสิงหาค ม ยังค าดหวั งโช คดี มีลมพัดใยแมงมุมให้ขาด เปรียบกับอุปส รรคต่ างๆ หลุดพ้น

ทั้งด้านการเ งิน ความรัก สุขภาพที่ดีขึ้น จึงพ้นภั ย พ้นทุ กข์ พ้นโท ษ พ้นโศ ก

อย่ าเชื่ อคนไม่ดีจะมีภั ย ให้ประหยัดอดออมวางแผนการเ งิน ที่ผ่ านม าหมดกับการใช้เงิ นที่ไม่จำเป็น

พึ่งพาใครไม่ได้ ต้องพึ่งตัวเอง