การเงิ นติ ดขัดแก้ง่ายจากที่อยู่อาศัย

การเ งินติดขัด แก้ด้วยหลักฮวงจุ้ยตามทิศ จากที่อยู่อาศัย

แ ม้ว่าจะพยายามประหยัดเงิ นแค่ไหนแต่ก็ไม่ส ามารถเก็บได้นาน มีอันต้องใช้จ่ายทุกที สาเห ตุอาจมาจาก

แผนผังบ้ านที่อาศัยอยู่ ทิศทางมีความสำคัญในเรื่องของฮวงจุ้ย เร าลองไปดูคำแนะนำจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยจากญี่ปุ่น

เกี่ยวกับทิศทางในการเสริมดวงทางการเงิ น อะไรไม่ควรวางตรงไหน หรือสีอะไรที่เข้ากับทิศนั้นๆ

เงิ นเดือนไม่ขึ้น ต้องดูทิศตะวันตก

ทิศตะวันตกเป็นทิศสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับโ ชคล าภการเงิ น ถือเป็นทางเข้าของโช คล าภ

หากมีการจัดวางที่ไม่เหมาะสมตามฮวงจุ้ยในทางทิศตะวันตกจะทำให้ไม่มีโช คล าภเข้ามา สิ่งที่ไม่ควรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก

อย่างเช่ น ทางเข้าบ้ าน บันได ห้องหรือพื้นที่ที่ต้องใช้ไฟและน้ำอย่างครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง

รวมไปถึงผังบ้ านที่เป็นตัว U แล้วส่วนที่ยุบเข้าไปอยู่ทางทิศตะวันตก ก็อาจเป็นสาเห ตุหนึ่งที่เงิ นเดือนไม่ขึ้นหรือโดนตัดโบนัส

เก็บเงิ นไม่อยู่ ต้องดูทิศเหนือ

ทิศเหนือมีอิทธิพลต่อพลังในการสะสม หากมีสิ่งที่ไม่ดีในทิศเหนือ ถึงจะเก็บเงิ นได้แค่ไหนก็มีอันต้องใช้หมด

สิ่งที่ควรวางไว้ทางทิศเหนือก็คือสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิ นอย่างกระเป๋าสตางค์ สมุดบัญชี

บันทึกร ายรับร ายจ่ายต่างๆ ฯ โดยเก็บไว้ในห้องที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ จะยิ่ งช่วยให้มีอำนาจในการสะสมหรือเก็บเ งินมากขึ้น

ใช้เงิ นสิ้ นเปลือง ต้องดูทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีอิ ทธิพลต่อความส าม ารถในการสร้ างทรั พย์สิ น หากมีสิ่งที่ไม่ดีในทิศนี้ แ ม้จะมีเงิ นจะเข้ามาจนเก็บ

ได้พ อประมาณ แต่ก็ไม่สามารถเก็บออมจนถึงขนาดเป็นทรั พย์สิ นได้ ควรวางสิ่งของที่มีสีขาวหรือสีเหลืองไว้

เพร าะเป็นสีที่ช่วยเสริมพลังทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ลงทุนแล้วไม่รอด ต้องดูที่กลางบ้ าน

ศูนย์กลางของบ้ านคือจุดที่รวมพลังและมีอิทธิพลต่อช่วงเวลา บ้ านที่มีบันไดอยู่ตรงกลางบ้ านหรือมีชั้นลอยนั้น

ถึงแ ม้จะมีโช คล าภทางการเงิ นเข้ามาแต่สุดท้ายก็โดนปัดเป่าออกไปทำให้พลังทางการเงิ นนั้นไปไม่รอด อยู่ไม่นาน

นอกจากนี้หากมีอะไรที่ไม่เหมาะสมตรงใจกลางบ้ าน ช่วงเวลาหรือไทม์มิ่งในการใช้จ่ายเ งินก็จะแย่ลงไปด้วย


การแก้ฮวงจุ้ยเบื้องต้น

วิธีแก้ฮวงจุ้ยเบื้องต้นอย่างง่ายก็คือการทำความสะอาดและวางเกลือ (โมริชิโอะ) ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่คนญี่ปุ่นนิยมทำ

มาตั้งแต่สมัยโบร าณ เป็นการวางเกลือใส่ไว้ในจานเล็กๆ เป็นรูปทรงกรวย มักวางไว้ตามประตูหรือทิศต่างๆ

เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีและสร้ างพลังงานบวก ควรทำความสะอาดทุกวันและทำโมริชิโอะประมาณ 10 กรัมลงในชามแล้ววาง

ไว้ตามทิศที่ต้องการ หลังจากนั้นให้วางสิ่งของตามสีที่ช่วยเสริมพลังในทิศนั้นๆ ซึ่งแต่ละทิศมีสีดังนี้

ทิศตะวันตก : เหลือง

ทิศเหนือ : เหลือง ส้ม ชมพู

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ : ขาว เหลือง

กลางบ้ าน : ลาเวนเดอร์ เหลือง

ในส่วนของห้องน้ำก็จำเป็นต้องมีเสื่อและรองเท้าแตะ ถ้าใช้ตามสีของทิศที่ตั้งของห้องน้ำ ก็จะยิ่ งเสริมฮวงจุ้ย

ขึ้นไปอีก เช่ น หากห้องน้ำตั้งอยู่ทางเหนือ ก็ควรมีของใช้ในห้องน้ำเป็นสีเหลือง ส้ม ชมพู

หากใครที่กำลังมีภาวะการเ งินติ ดขัด ก็สาม ารถลองนำวิธีเหล่านี้ ไปลองปรับใช้กันได้เลยนะครับ

ไม่แน่การเงิ นของคุณจะกลับม าดีขึ้นก็เป็นได้