5ร าศีด วงการเงิ น ดีแล้วดีอีก

ถึงคิว ดาวพฤหัสฯ ย้ ายอีกคร า จับตา 5 ร าศี ด วงการเงิ น ดีซ้อนดี ดีแล้วดีอีก

เวียนมาถึงคิวของดาว พฤหัสบดี อีกแล้ว ที่จะเป็นอีกหนึ่งดว งดาวที่เคลื่อนเปลี่ยน เวียนว่าย กับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

ย้ าย เข้า ดาวการเงิ น โดยเฉพาะ ร าศีต่างๆ ต่อไปนี้ที่กำลังจะได้รับ ผลกระท บ อย่ างใหญ่หลวง ในเรื่องการเปลี่ยนแปลง

ทางการเงิ น และชี วิตที่ดีขึ้น อันเป็นผลมาจากการย้ ายดว งดาว พฤหัสฯ ในครั้งนี้

ร าศีธนู (16 ธ.ค. – 15 ม.ค.)

การงาน จะได้รับโอกาสจากคนใกล้ตัว ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ เป็นโอกาสที่ดีในการทำอะไรใหม่ๆ ตัดสินใจให้ดี

การเ งิน มีร ายจ่ายเยอะ มีเกณฑ์ได้เงิ นก้อนจากการเสี่ ยงโช คหรือมรดก

ความรัก เลือกคนที่อยู่ด้ วยแล้วสบ ายใจ อาจต้องใช้เวล าในการทำความเข้าใจ แต่คนที่ใกล้คุณตอนนี้รักคุณหมดใจ

ร าศีกันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

การงาน มีงานมากองรวมกันให้แก้ไข อย่ าท้อแท้ เพร าะดีกว่าตกงาน ไม่เลือกงานไม่ย ากจน

การเงิ น ร ายจ่ายเยอะ การเงิ นต้องบริหารให้ดี

ความรัก อาจเข้าใจผิดกับคนรัก แต่จะผ่านไปได้ด้วยดี

ร าศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

การงาน มีโช คเรื่องงานในช่วงนี้ จะได้เลื่อนตำแหน่ง เชื่อนขั้น ไปถึงระดับผู้บริหารเลยทีเดียว

การเงิ น เงิ นมีเข้ามามากจากงานที่มีหล ายช่องทาง ที่ช่วยทำเงิ น ทั้งร ายได้หลักและร ายได้เสริม

ความรัก เจอคนที่มาช่วยทั้งเรื่องหัวใจและการใช้ชี วิต เรียกว่าเป็นคู่ทุกข์คู่ย าก

ร าศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

การงาน มีโช คแรง กล้ าได้กล้ าเสี ยในการตัดสิ นใจ เสี่ ยงโช คแล้วต้องรว ย มั่นใจในความเก่ง

และโ ชคที่ดีของตัวเอง จังหวะที่ดีที่จะเสี่ ยง

การเงิ น มีร ายได้มั่นคง อย ากได้บ้ านมีบ้ าน อย ากมีรถได้รถ เงิ นคล่องตัว

ความรัก มั่นใจในคนรักที่จะไปด้วยกัน ต้องกล้ าเสี่ ยงกล้ าลอง ชอบใครก็ให้บอก รับรองตัดสิ นใจไม่ผิด

ร าศีมังกร (16 ม.ค. – 12 ก.พ.)

การงาน ใครล าออก หรือว่างงาน กำลังจะได้งานให ม่ จะค้นพบตัวเองในช่วงเวล านี้ หรืออาจเจอความส ามารถให ม่ๆ

การเงิ น แก้ห นี้ เคลียร์ห นี้ได้หมดในช่วงนี้ อาจใช้เงิ นไปกับเรื่องสุขภาพ

ความรัก คนมีคู่หากอย ากเลิกควรตัดสินใจ แต่เลิกแล้วจะดี