ร าค าทองพุ่งสูงขึ้น250บ าท

ร าค าทองวันนี้ สม าคมค้ าทองคำ ประกาศร าค าขายประจำวันที่ 15 กันย ายน 2564

(ครั้งที่ 1) เมื่อเวลา 09.25 น. เพิ่มขึ้น 250 บ าท

ทองคำแท่ง

รับซื้อบาทละ 28,050.00 บ าท

ขายออกบาทละ 28,150.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณ

รับซื้อบาทละ 27,545.72 บ าท

ขายออกบาทละ 28,650.00 บ าท

ร าค าทอง ประจำวันที่ 14 กันย ายน 2564 สม าค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขาย 3 ครั้ง ราคาเพิ่มขึ้น 50 บ าท

ทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 27,800.00 บ าท ขายออกบ าทละ 27,900.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,303.16 บ าท ขายออกบ าทละ 28,400.00 บ าท

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (14 ก.ย.) โดยได้แร งหนุนจากการค าดการณ์ที่ว่าธนาค ารกล างสหรั ฐ (เฟด)

จะชะลอการปรับขึ้นอัตร าดอกเบี้ย และปรับลด วงเงิ นในโครงการซื้อพันธบัตรต ามม าตรการผ่อนคล ายเชิงปริมาณ (QE)

หลังสหรั ฐเปิดเผยตัวเลขเงิ นเฟ้อที่ต่ำกว่าค าด