5 รา ศี ข ยันแล้วเ ด่ น เ งิ นเข้าห ลายท า ง

5 รา ศี ข ยันแล้วเ ด่ น เ งิ นเข้าห ลายท า ง

รา ศีเมษ ขยันแล้วจะโดดเด่น

 ด วงงานของชาวรา ศีเมษนั้นเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ก้าวหน้า ข ย า ยสาขา ย้า ยไปต่างถิ่น หรืองานเกี่ยวพันทางไกลจะเจริญดี ความรับผิดชอบเข้าม ามากอาจทำกันไม่ทัน แต่ไม่ควรผลักดันคนอื่นมากไป

ให้กำลังใจกันแล้วสุดท้ายงานโดยรวมจะออกมาดี 

รา ศีกุมภ์  เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

ด ว งการงานชาวรา ศีกุมภ์ ได้งานทำ อาจได้ข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ มีโอกาสก้าวหน้า ได้ปรับตำแหน่งดีขึ้น เป็นช่วงโชคดี คนค้าขายกำ ลังดีทุกอย่าง กำ ไร เจรจา ลงทุนทำได้หมด

ช่วงนี้โชคกำลังดีอย า กทำอะไรให้เร่งทำ ปล่อยผ่านไปน่าเสียดาย

รา ศีเมถุน  ก้าวหน้าด้านการงาน

ด วงการงานชาวรา ศีเมถุน เรี ยกไ ด้ว่าถึงเวลาแล้วที่ชีวิตพลิก ลุกยืนขึ้นมา รับโอกาสที่เข้ามาจะก้าวหน้าต่อไป คนขยันผลงานจะเห็นเด่น ร ะวังนิดเดียวอย่าเกี ยจคร้ า นล่ะ จะรับผลตามนั้นด้วย

โอกาสมารีบทำ รีบสู้ ถ้ามีปัญหาอยู่รีบแก้จะจบได้และได้เริ่มต้นใหม่ บางค  นจะมีชื่อเสียง บางคนได้หวนคืนสู่วงการ ที่สำคัญทำดีไว้เสมอ

รา ศีธนู ค้าขายรุ่งเรือง 

ดว งการงานชาวรา ศีธนู ในช่วงนี้จะสดชื่นแจ่มใส พร้อมกับมีความเก่งแกร่ง

ใส่ใจคนรอบข้าง จึงทำให้คนรอบข้างก็อ ยาก ที่จะเข้าช่วย งานทำได้ดี ผลงา นผลักดันให้ได้ตำแหน่งดีขึ้น ธุรกิจกำไรมากขึ้น เ งิ นเข้าหลายทาง ออกดอกออกผล

รา ศีสิงห์ เงินเข้าหลายทาง 

ดว ง งานชาวรา ศีสิง ห์อยู่ในช่วงขาขึ้น ความสามารถพัฒนาขึ้นด้วย

ยิ่งฝึกยิ่งเก่ง บางคนได้เลื่อนขั้นตำแหน่ง ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่ม สามารถร้องขอคว ามสนับสนุนได้ จะเริ่มธุรกิจก็ทำได้ งานเกี่ยวกับหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ เก็งกำไร แนวโน้มกำลังขาขึ้นเช่นกัน

ที่มา thairath