เงิ นยิ่ งหาย าก 5 ข้อที่ไม่ค วรทำ ในช่ วงเศร ษฐกิจแ ย่

เงิ นยิ่ งหาย าก 5 ข้อที่ไม่ค วรทำ ในช่ วงเศร ษฐกิจแ ย่

อย่ าว่าแต่ในย ามเศร ษฐกิจไม่ดีเลย บ างคนตั้งปณิธ านไว้ จะรักกั นแค่ไหน ก็จะไม่ค้ำประกั น ให้ใครเด็ ดข าด

เพร าะหล ายคนต้องเจอบทเรี ยน บ าด เจ็ บ ชี วิตสะดุ ดจากการค้ำประกั น ให้ผู้อื่น เข้ าข่ ายเนื้ อ ไม่ได้กิน

แต่เอากระดู ก มาแข วนคอดังนั้น ควรตั ดไฟตั้งแต่ต้นลม จงอย่ าค้ำประกั น ให้ใคร ส่วนใครที่จำเป็นจริงๆ ก็

อ่ านดูสั ญญาให้ละเอี ยดก่อน เซ็ นค้ำประกั น โดยทั่วไปจะแบ่ งความรับผิ ดชอบห นี้เป็น 2 ประเภทห ลักๆ คือ

1.รับผิ ดชอบห นี้ไม่จำกั ดจำนวน เสมื อนเป็นลู กห นี้ทุกประการ ต้น-ด อก หรือห นี้อื่นๆ รับหมด

2.จำกัดคว ามรับผิ ดชอบ หม ายถึงรับผิ ดชอบห นี้ ไม่ทั้งหมดของห นี้สิน รับผิดชอบเพียงบ างส่วนเท่านั้น

พิจ ารณาให้ดี อย่ าเ ซ็นให้ใครอย่ างเ ด็ดข าด แม้ว่าอดี ตหรือวันนี้ เข าอาจจะยังไม่เคยมีประวั ติ

1. อย่ าค้ำประกั น ให้คนอื่ น

2. ชะล อการลงทุ น เพิ่มในธุร กิจ

3. ไม่นำเงิ นสำร องฉุ กเฉิ น มาใช้โดยไม่จำเ ป็น

4. ไม่จำเป็นอย่ าสร้ างห นี้ให ม่เพิ่ม

5. อย่ าลงทุ น หวังร วยเร็ วโดยไม่มีคว ามรู้

ข้อมูลverrysmilejung