15สิ่งอย่ าทำเด็ดข าด

15 สิ่งอย่ าทำเด็ดขาด!! เตือนแล้ว ถ้าไม่อย ากให้ชี วิตตกต่ำ อับโ ชค

1. เกี่ยวกับ เตียงนอน

อย่ าตั้งเตียงนอนโดยเอาหัวเตียงหันไปชนกับผนังห้องน้ำ เพร าะจะทำให้เสื่อมโ ชคอับโช ค อย่ าตั้งเตียงนอนโดย

หันปล ายเตียงเล็งตรงกับประตูทางเข้าพ อดี เพร าะจะทำให้ฝันร้ ายและอับโช ค

2. เกี่ยวกับ พระสิวลี

หาโอกาสไปกร าบไหว้พระสีวลีที่วัดใดก็ได้ในท้องที่ที่อาศัย พระสีวลีเป็นเอตทัคคาโช คล าภ

ท่านเป็น 1 ใน 80 ศิษย์เอกของพระพุทธเจ้า เมื่อไปกร าบไหว้ขอพรจากพระสีวลี

ชี วิตจะมีโช คดีขึ้น และมีความร าบรื่นก้าวหน้า มีเงิ นมีทองเพิ่มพูนมากขึ้น

3. เกี่ยวกับ ยักษ์และร าหู

ไม่ควรมีรูปภาพ หรือรูปปั้นยักษ์และร าหูประดั บตกแต่งในบ้ าน เพร าะจะทำให้คนในบ้ าน

ทะเล าะเบ าะแว้งกัน มีแต่เรื่องร้อนๆ ขาดโช คขาดล าภ พลังของวิญญาณ อย่ านำโปสเตอร์,

รูปภาพหนังผี, คนบ าดเจ็บจากนิตยสารที่มีแต่ความน่ากลัวมาติดผนังบ้ าน หรือรูปคนต ายมาติดประดั บไว้ที่ห้อง

(ยกเว้นภาพถ่ายบุคคลในครอบครัวที่เสี ยชี วิตไปแล้ว) หลีกเลี่ยงภาพน่ากลัว หรือดูดุร้ าย

เพร าะล้วนเป็นแหล่งเรียกคลื่นพลังงานที่ไม่เป็นมงคล จะทำให้โช คล าภหดหาย

คนในบ้ านจะมีแต่เรื่องร้ ายๆ เ กิดขึ้น เกิ ดอุบัติเหตุ การนำภาพมาติดผนังประดั บบ้ านควรเลือกภาพที่ดูสวยงาม

4. เกี่ยวกับ กระเป๋าสต างค์

หากระเป๋าสต างค์ใบใหม่เสมอในวันขึ้นปีใหม่ ใส่เ งินจำนวน 900 หรือ 9,000 ใน กระเป๋าไว้สักวัน หนึ่งวันหนึ่งคืนเต็ม ๆ

เพื่อเอาเคล็ดเอาฤกษ์เพื่อให้กระเป๋าใบนั้นเป็นกระเป๋าที่ดี เรียกเงิ นเรียกทอง เข้ากระเป๋าได้มาก

มีเก็บมากกว่าจะต้องควักออกไป และทุกครั้งที่รับเงิ นสดเข้า มา ควรนำเงิ นมาใส่กระเป๋าเอาไว้ก่อน

บ างคนอาจจะยังคงปล่อยเงิ นไว้ในซองแล้วก็นำไปฝากธนาคาร ซึ่งถ้าจะเอาเคล็ดเรียกโ ชคกันจริงๆ

ต ามความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่ ก็ควรเอาเงิ นเก็บใส่กระเป๋าสต างค์ไว้ก่อน

5. เกี่ยวกับสุนัข แ มวจรจัด

แบ่งอาหารและน้ำให้แก่สุนัข หรือแ มวจรจัดที่หิวโหยบ้ าง ในวันฝนตกก็อนุญาตให้สั ตว์จรจัด

เข้ามาหลบฝนในชายคาบ้ าน การทำบุญทำทานกับสั ตว์นั้นให้อานิสงส์ผลบุญแก่ตัวเร าได้อย่ างมหาศ าล

6. เกี่ยวกับ ห้องครัว

ดูแลปัดกวาดเช็ดถูและจัดข้าวของเครื่องใช้ในครัวให้สะอาดอยู่เสมอ อย่ าปล่อยให้ครัวสกปรก

เพร าะครัวเป็นขุมพลังของบ้ าน บ้ านที่ปล่อยให้ครัวสกปรกจะอับโช ค

เงิ นทองหามาได้ก็ต้องจ่ายออกไป เจริญรุ่งเรืองช้านัก

7. เกี่ยวกับ ผ้าเช็ดหน้า

อย่ าให้ของขวัญคนรัก หรือเพื่อนสนิทเป็นผ้าเช็ดหน้า เพร าะถือว่าเป็นล างไม่ดี ถือเป็นของขวัญอับโช ค

มอบให้กันแล้วจะมีเรื่องต้องพลัดพร ากจากกัน หรือมีเรื่องต้องเมินหมางห่างเหินกันไป

8. เกี่ยวกับ วันบริสุทธิ์

วันที่ควรงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก คือวันโกน วันพระ วันเกิ ด และวันเข้าพรรษาต าม

ธรรมเนียมโบร าณนิยมปฏิบัติกันเช่นนี้ เพื่อให้เทวดาคุ้มครองรักษาตลอดไป

9. เกี่ยวกับ กระจก

ขัดถูกระจกในบ้ านให้สะอาดใสอยู่เสมอ ถ้าปล่อยให้กระจกขุ่นมัวเป็นประจำ

ด วงชะต าของคนในบ้ านจะหม่นหมองทำอะไรไม่ขึ้น

10. เกี่ยวกับ ทำบุญโลงศ พ

ไปที่มูลนิธิใกล้บ้ าน ทำบุญบริจาคเงิ น ร่วมกันซื้อโลงศ พให้ศ พ อนาถาที่ไร้ญาติ การทำบุญโลง

ศ พจะช่วยเสริมด วงชะต าให้กล้ าแข็ง เหมาะสำหรับช่วงด วงอ่อน และมีทุกข์มีเคร าะห์

11. เกี่ยวกับ เหรียญนำโช ค

เมื่อเจอเงิ นตกอยู่ต ามทางเดิน แ ม้จะเป็นเพียงเหรียญบ าทก็ให้เก็บเอาไว้ ให้ถือเสมือนเป็นเหรียญนำโ ชค

การเดินผ่านเลยไป เพร าะเห็นว่าเป็นเพียงเหรียญบ าท เหรียญสลึงนั้น ถือเป็นการดูถูกเงิ นทอง

ไม่เห็นคุณค่าของเงิ น คนเฒ่าคนแก่เชื่ อกันว่ามันจะทำให้คุณอับโช คทั้งวัน หรือในช่วง 3-7 วันนั้น

12. เกี่ยวกับ แหวนเสริมด วง

เลือกสวมแหวนที่ถูกโฉลกกับเดือนเกิ ด หรือวันเกิ ดเพื่อเสริมโช คดีให้ชี วิต

ถ้าอย ากเสริมด วงการเงิ น – ควรสวมแหวนทอง แหวนเ งิน แหวนหยกและแหวนหัวพลอยสีที่ถูโฉลก

ถ้าอย ากเสริมดว งความรัก -ให้สวมแหวนรูปหัวใจ รูปดาว เลือกแหวนเพชรหรือเทอร์ควอยส์ก็ได้

สวนแหวนลูกปัดและหินสีต่ างๆ – จะช่วยเสริมด วงเสน่ห์การสวมแหวน

สวมแหวนนิ้วกล างขวา – เสริมด วงการเงิ นและบ ารมี

สวมแหวนนิ้วนาง นิ้วก้อย – เสริมเสน่ห์ และเสริมดว งความรัก

13. เกี่ยวกับ พระพรหมศักดิ์สิ ทธิ์

หาโอกาสไปกร าบไหว้พระพรหมสักครั้ง ถ้าอยู่ที่กรุงเทพ ก็ไปไหว้ที่หัวมุมสี่แยกร าชประสงค์โรงแรมเอร าวัณก็ได้

หรือที่ศ าลพระพรหมแห่งใดก็ได้ทั้งนั้น พระพรหมเป็นเทพศักดิ์สิท ธิ์ที่กล่ าวขวัญกันมากว่า บนบ าน

อธิษฐานขออะไรมักได้ดังปร ารถนา ด้วยว่าท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จนั่นเอง

14. เกี่ยวกับ ไข่ และ ส้ม

ในบ้ านเรือนควรมีไข่ และมีส้มไว้ในตะกร้ าเสมออย่ าให้ขาด เพื่อเรียกความสมบูรณ์พูนสุขเข้าบ้ าน

ทำให้ชี วิตอยู่ดีมีสุขตลอดไป ไข่และส้มเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความโช คดี

15. เกี่ยวกับ หิ้งพระ

หิ้ง พระ หรือหิ้งบูชาสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ทั้งหล ายไม่ว่าจะเป็นเทพต่ างๆ หรือ ร.5, ในหลวงของเร า

เมื่อตั้งหิ้งบูชาแล้วจะต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดอย่ างสม่ำเสมอ หมั่นเปลี่ยนดอกไม้ พวงมาลัยถวายน้ำสะอาด

ถ้าปล่อยให้หิ้งสกปรก มีแต่ฝุ่นจับเต็มไปหมด บ้ านนั้นจะมีแต่ความเสื่อมถอย โ ชคล าภหดหาย ย ากที่จะเจริญรุ่งเรือง

ข้อมูล postsod