หล วงพ่ อโสธรขอก็ได้ไ หว้ก็ดี

วัดหลวงพ่ อโสธร เป็นอีกวัดที่มีคนศรัทธาและเดินทางเข้าม าสักการะขอพรกันจากทั่วประเทศ

ด้วยชื่อเสียงที่บอกกันปากต่อปากถึงความศักดิ์สิ ทธิ์ ขอพรแล้วสมหวังดั่งปาฏิหาริย์! สำหรับใครที่อย ากเดินทาง

ม าวัดหลวงพ่ อโสธร เพื่อขอพรกร าบ ไหว้หลวงพ่ อโสธร ในบทความนี้ เร ารวบรวมวิธีการไหว้พร้อมคาถาที่ถูกต้องไว้แล้ว

พร้อมกันนั้น เร ามีที่พักใกล้วัดหลวงพ่ อโสธรม าแนะนำ เดินทางง่าย สะดวกสุดๆ

ที่ม าและปาฏิหาริย์ของหลวงพ่ อโสธร พระคู่บ้ านเมืองแปดริ้ว

หลวงพ่ อโสธร หรือ หลวงพ่ อพระพุทธโสธร ประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถวัดโสธรวร าร ามวรวิหาร ริมแม่น้ำบ างปะกง

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทร า (แปดริ้ว) หรือที่หล ายคนรู้จักกันในชื่อ “วัดหลวงพ่ อโสธร”

หลวงพ่ อโสธร ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิ ทธิ์ที่เมื่อผู้มีศรั ทธาม ากร าบไหว้และขอพรแล้ว จะสมหวังดังใจ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องการงาน การเงิ น เรื่องสุขภาพ การสอบแข่งขัน การประกวด ขอโช คล าภ

ขอให้แคล้วคล าดปลอดภัย ฯลฯ ก็ล้วนแล้วแต่สำเร็จดังหวัง

ข้อมูลจากกรมศิลปากร พบว่า หลวงพ่ อโสธรสร้ างขึ้นจากหินทร ายแปดชิ้น แล้วพ อกปูนทับเป็นองค์

และจากวัสดุและพุทธศิลป์ คาดว่าเป็นศิลปะอยุธย าตอนต้น (บ างตำนานอาจต่างกันไป)

หลวงพ่ อโสธรเป็นพระพุทธรูปปางสม าธิ มีส่วนสูง 6 ฟุต 7 นิ้ว และหน้าตักกว้าง 5 ฟุต 6 นิ้ว มีรูปทรงสวยงาม

ส่วนประวัติความเป็นม า เล่ าขานกันว่า เมื่อปล ายสมัยกรุงศรีอยุธย า มีพระพุทธรูปลอยน้ำม า 3 องค์ที่แม่น้ำบ างปะกง

ซึ่งไม่ว่าชาวบ้ านบริเว ณนั้นจะทำอย่ างไรก็ไม่ส าม ารถอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นม าบนฝั่งได้ แม้ว่าจะใช้เชื อกเส้นใหญ่ก็ขาด

และเกิ ดกระแสน้ำปั่นป่วนเป็นที่น่าอัศจรรย์ ทำให้พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ จมหายไป

ชาวบ้ านต่างกร าบไหว้ปาฏิห าริย์ในครั้งนี้ และกล่ าวกันว่า บุญไม่ถึง

ต่อม าภายหลัง พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ก็ได้ผุดขึ้นในบริเว ณต่างๆ ได้แก่ องค์แรกลอยไปผุดที่คลองวัดบ างพลี

จึงอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดบ างพลี องค์ที่สองลอยไปที่บ้ านแหลม สมุทรสงคร าม ชาวบ้ านตีอวนได้

จึงอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดบ้ านแหลม ส่วนองค์สุดท้าย ผุดที่แม่น้ำบ างปะกง

จึงทำพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่วัดเสาธงทอน (หรือวัดโสธรในปัจจุบัน) ซึ่งกล ายเป็นชื่อเรียก “หลวงพ่ อโสธร” แต่นั้นม า

คาถาหลวงพ่ อโสธรฉบับย่อ

สำหรับฉบับย่อใช้สวดในชี วิตประจำวันก่อนออกเดินทางหรือเมื่อระลึกได้ เส ริมความสิริมงคลในชี วิต

(ท่องนะโม 3 จบ แล้วกล่ าวคำบูชา)

อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะ

ห้ามขอให้จับได้ “ใบดำ” หรือการขอให้ไม่ได้เป็นทหาร เพร าะมีความเชื่ อกันว่า หลวงพ่ อโสธรชอบให้คน

ไปเป็นทหารเพื่อรักษาบ้ านเมือง ท่านจึงอย ากให้ทุกคนเป็นทหาร หากใครม าขอเรื่องนี้ ก็อาจจะจับได้ใบแดง

ไม่ควรขอลู กกับหลวงพ่ อโสธร สืบเนื่องจากความเชื่ อที่ว่า หลวงพ่ อโสธรจะส่งลู กไปเป็นทหารหรือส่งทหารม

าเป็นลู ก ส่งผลให้เด็ กที่เกิ ดม าอาจพิการหรือมีอวัยวะไม่ครบ 32 ประการ เนื่องจากเป็นทหารที่ไปออกรบม า