หมดโศก 5 วันเกิด ต่อจากนี้ ชีวิตเจอแต่ความร่ำรวย ทรัพย์เต็มมือ

มั่งคั่งคน.วันพฤหัสบดีในช่วงนี๊คุณจะต้องเผชิญหน้ ากับปั ญห าต่างๆ หรือความวุ่นวายอย่ างถึงที่สุด อาจโดนรังแ ก โดนกลั่นแ ก ล้ งจากคนที่อยู่รอบข้างฉะนั้นอย่ าไว้ใจใครให้มากนัก มีเกณฑ์ได้ของมีค่าจากเพ ศตรงข้ามที่อ่อนวัยกว่า และการยอมรับจากคนที่เคยดูถูกคุณตั้งแต่ยังเล็ก แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช ค ล าภจากการเสี่ ย งโช คหากเจอคนข ายล็อตเตอรี่มาเร่ขายใกล้วัดวาอารามให้ลองหยิบสุ่ มมาสักใบ ด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัล มีเงินเอาไปใช้ห นี๊ใช้สินชีวิตไม่ต้องติดค้างใครอีก แถมมีเงินเหลือเก็ บก้อนโต และด วงชะตๅท่าน 2 ปีต่อจากนี๊ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย 2563ถึง2564

มั่งคั่งคน.วันเสาร์ให้ระ วั งว่าคนที่มีผิวคล้ำจะนำเรื่ องเข้ามาทำให้คุณต้องหนั กใ จ ชีวิตจะมีคู่แข่งเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อมคอยขัดขวางทำให้คุณทำอะไรก็ไม่ราบรื่น ไม่สำเร็จ ด วงชะตๅมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเงินเดือนมีความสำเร็จที่ดี แถมเงินทองก็จะราบรื่นดีมาก แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช ค ล าภจากการเสี่ ย งโช ค หากเจอคนข ายล็อตเตอรี่ที่มาเร่ขาย ใกล้โร งพย าบา ลให้สุ มหยิบมาสักใบ ด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินไปดาวน์รถ ด าวน์บ้ านได้สบายๆ และด วงชะตๅท่าน 2 ปีต่อจากนี๊ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย 2563ถึง2564

มั่งคั่งคน.วันอาทิตย์ชะตๅมีเกณฑ์ทะเล าะเบ าะแว้งกับคนใกล้ชิดและคนในที่ทำงาน ระ วั งเรื่ องอาร มณ์ให้มาก เรื่ องเล็กจะเป็นเรื่ องใหญ่ แ ค่น้ำผึ้งหยดเดียว อาจทำให้หน้ าที่การงานมีปั ญห าใหญ่ได้ จะคิดทำอะไรควรมีสติอยู่ตลอดเวลา อย่ าทำอะไรลงไปด้วยอารมธ์และการประชดประชัน มีเกณฑ์จะได้รับการอุปถัมภ์จากเพ ศตรงข้ามสูงวัยอาจเป็นได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติและจะได้ของมีค่าที่อย ากได้มานาน แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช ค ล าภจากการเสี่ ย งโช ค หากเจอคนข ายล็อตเตอรี่ที่เร่ขายใกล้สถานีรถไ ฟ หรือสถานีรถ ไ ฟฟ้า ลองหยิบมาสักใบ ด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัล เอาเงินนั้นไปตั้งตัวปลดห นี๊ปลดสิน ออกรถใหม่ป้ายแดงได้เลย และด วงชะตๅท่าน 2 ปีต่อจากนี๊ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย 2563ถึง2564

มั่งคั่งคน.วันจันทร์จะมีรายจ่ายเข้ามามาก งานเงินที่เคยมีคนรับปากหรือสัญญาว่าจะให้จะเลื่อนออกไปอย่ างไม่มีกำหนดจะได้เงินมาต้องด้วยสิติปัญญ าน้ำพักน้ำแรง และโ ช ค ด วงของตนเองเท่านั้น จะไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้ าแบ บแต่ก่อนคงไม่ได้แล้ว ชะตๅชีวิตจะโดดเด่นในเรื่ องของหน้ าที่การงานและเงินทอง เ พ ศตรงข้ามผิวขาว บุคลิกดีจะนำความโช ค ดีมาให้กับคุณ แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช ค ล าภจากการเสี่ ย งโช ค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่เร่ขายใกล้ร้านทองลองหยิบสักใบด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัล มีเงินก้อนโตเก็บในบัญชี มีเงินไปวางดาวน์ซื้อรถยนต์หรือเอาไปปิดยอดห นี๊คงค้าง จนหมดห นี๊หมดสินได้ และด วงชะตๅท่าน 2 ปีต่อจากนี๊ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย 2563ถึง2564

มั่งคั่งคน.วันอังคารจงร ะวั งเรื่ องการใช้จ่ายเป็นสำคัญ มีเกณฑ์เสี ยเงิ นมากกว่าได้เงิน มีเกณฑ์ที่จะทำให้คุณต้องหมุนเงินกะทันหันจนแทบล้ มป่ ว ยเพราะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดไม่ โผล่มาก้อนใหญ่ที่ต้องรีบเคลียรีบสะสาง ชายสูงวัยกว่า ผิวขาว สูงโปร่งมีโอกาสที่จะเป็นลูกครึ่ง หรือชาวต่างชาตินำความสำเร็จเข้ามาให้คุณแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช ค ล าภจากการเสี่ ย งโ ช คหากเจอคนขายล็อตเตอรี่ผอมสูง มาเร่ขายแล้วยื่นล็อตเตอรี่ใบสุดท้าย ให้รับไว้ อย่ าปฎิเสธ ด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลใหญ่เอาเงินนั้นไปตั้งตัว ปลดห นี๊ปลดสิน มีเงินซื้อรถ มีเงินปลูกบ้านหลังใหญ่ ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ลำบากอีกต่อไปและด วงชะต าท่าน 2 ปีต่อจากนี๊ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปีทองเลย2563ถึง2564