5ต้นไม้มงคลเสริมโช คเรียกทรั พย์

5 ต้นไม้มงคลปลู กในกระถางเล็กวางในบ้ าน เสริมโช คเรียกทรั พย์

หากใครที่กำลังหาต้นไม้กระถางเล็กๆ มาประดั บบ้ าน หรือประดั บโต๊ะทำงาน แต่ยังไม่รู้ว่าจะดูแลต้นอะไรดี

วันนี้ Sanook Horoscope มี 5 ต้นไม้ที่ปลู กในกระถางเล็กได้ และเชื่ อว่ายังช่วยเสริม

ในเรื่องของโช คล าภมาแนะนำด้วย จะมีต้นอะไรบ้ างไปดูกัน

ไผ่กวนอิม

เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่ขึ้นชื่อในด้านต้นไม้มงคลมากๆ สำหรับไผ่กวนอิม ด้วยขนาดที่เล็กกะทัดรัด ดูแลง่ายแล้ว หากนำมาประดั บ

บ้ านก็เชื่ อว่าจะช่วยเรียกโช ค เรียกทรั พย์ได้ด้วย สำหรับการดูแลนั้น หากปลู กในน้ำควรเปลี่ยนน้ำทุก 7 – 10 วัน

แต่ถ้าหากปลู กในดินให้สังเกตที่บริเว ณลำต้นที่โผล่พ้นจากดิน หากเห็นว่าลำต้นแห้งแล้วให้หมั่นรดน้ำ ควรตั้งที่ร่ม

ให้โดนแสงบ้ างเล็กน้อย แต่อย่ าให้โดนแสงตรงๆ นะคะ

ว่านเศรษฐีเรือนใน

แค่ชื่อก็คงบอกแล้วว่าเป็นต้นไม้มงคลที่โดดเด่นในด้านใด โดย ว่านเศรษฐีเรือนใน เป็นพืชที่มีความเ ชื่อว่าปลู กแล้ว

จะช่วยเสริมความร่ำรว ย สำหรับว่านเศรษฐีเรือนในนั้น มีลักษณะเป็นกอไม้ขนาดเล็ก มีความส าม ารถในการฟอกอากาศได้

ส่วนการดูแลนั้นควรรดน้ำอาทิตย์ละ 2 ครั้ง หรือเมื่อเห็นว่าหน้าดินแห้งก็ส าม ารถรดน้ำได้เลย และถึงแ ม้ว่าเศรษฐี

เรือนในจะเป็นพืชที่ปลู กในร่มได้ แต่การจัดวางก็ควรจะให้แสงแดดเข้าถึงด้วยเล็กน้อย

โป๊ยเซียนแคระ

เป็นอีกหนึ่งต้นไม้แห่งโช คล าภ สำหรับโป๊ยเซียนแคระ ไม้มงคลที่ขึ้นชื่อเรื่องของความอึด โดยมีความเชื่ อว่าหาก

ต้นโป๊ยเซียนออกดอก 8 ดอกขึ้นไป ก็จะช่วยเสริมในเรื่องของโช คคล าภมากขึ้น ช่วยให้เ งินทองไหลมาเทมา

กระบองเพชร

ต้นไม้ยอดฮิตที่นิยมนำมาแต่งบ้ าน หรือวางไว้บนโต๊ะทำงาน ด้วยขนาด และรูปร่ างของแต่ละส ายพันธุ์ที่มีความ

โดดเด่นเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป ทำให้หล ายคนหลงรัก และนำมาเลี้ยงดู ทั้งยังมีความเชื่ อด้วยว่าหากมี

ต้นกระบองเพชรไว้ในบ้ านก็จะช่วยเสริมในเรื่องโ ชคล าภ สำหรับการดูแลนั้นก็ไม่ย ากเกินไปนัก

เพร าะกระบองเพชรเป็นพืชที่ทนต่อความแล้ง ไม่ต้องการน้ำเยอะมาก แต่ไม่ใช่ว่าจะวางทิ้งไว้เฉยๆ ก็ได้นะ

ควรสังเกตด้วยว่าหน้าดินของต้นกระบองเพชรแห้งเกินไปหรือไม่

ต้นคล าสซูล่ า

ต้นคล าสซูล่ า หรือจะเรียกว่าต้นไม้สวรรค์ หรือต้นใบเงิ น โดยพืชช นิดนี้เป็นไม้อวบน้ำที่ดูแลง่าย

ไม่จำเป็นต้องให้น้ำบ่อย และเป็นต้นไม้อีกช นิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องของการส่งเสริมด้านการเงิ น

ความร่ำรว ย และเ ชื่อกันว่ายิ่งต้นคล าสซูล่ าที่เร าเลี้ยงไว้นั้นมีใบมากเท่าใดก็จะยิ่งดี

ขอขอบคุณภาพ :istockphoto