ร าค าทองคำวันนี้

ร าค าทองคำประจำวันนี้ (1 ก.ย.) ปรับร าค าขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายเมื่อวานนี้ (31 ส.ค.)

โดยทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 28,300 บ าท ต ามข้อมูลล่ าสุด จากเว็บไซต์ของสมาคมค้ าทองคำ

เมื่อเวล า 9:29 น. ที่ผ่ านม า ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,700 บ าท

ขายออกบ าทละ 27,800 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,197.04 บ าท ขายออกที่ร าค า 28,300 บ าท ทั้งนี้

ในส่วนของร าค าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,812.00 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 1 ก.ย. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 27,700 บ าท

• ขายออก บ าทละ 27,800 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,197.04 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,300 บ าท

ข้อมูลprachachat