ประโยช น์ 6ข้อของค นตื่นเช้า

การตื่นเช้ามีประโยช น์ม ากถึง 6 ข้อ ซึ่งบางคนอาจยังไม่รู้

การตื่นนอนแต่เช้าน่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้ย ากสำหรับใครหล า ยคน เพร าะส่วนใหญ่มักจะเข้านอนดึก ทำให้รู้สึกว่านอน

อย่ างไรก็ไม่เพียงพ อ ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าการตื่นเช้านั้นส่งผ ลดีต่อคุณม ากม าย ทั้งมีเวล าในการทำอะไรเพิ่ มขึ้น

หรือแ ม้แต่การได้ตื่น ม ารับแสงแดดอ่อนๆ วันนี้เร าลองม าดูกันเถอะว่า ในทางวิทย าศ าสตร์นั้น

การตื่นเช้ามีประโยช น์อย่ างไร ซึ่งมีม ากถึง 6 ข้อ กันเลยทีเดียว

1. คนที่ตื่นเช้ามักจะอารมณ์ดีกว่า

ในทางวิทย าศาสตร์นั้นเร าส าม ารถแบ่งคนได้สองประเภทคือ “นกล้ าค” (Larks) กับ “นกฮูก” (Owls)

คนสองประเภทนี้ต่างกันตรงที่ว่า คนประเภทแรกเป็นคนที่ใช้ชีวิตส่วน ม ากในเวล ากล างวัน ส่วนประเภทหลัง

ก็ตรงข้ามกัน คือนกฮูกมักจะใช้ชีวิตในเวล ากล างคืนซึ่งผลการวิจัยพบว่าคนประเภท “นกล้ าค” นั่น มีอารมณ์ที่ดีกว่า

มักจะทำกิจก ร ร มร่วมกับผู้อื่นได้ดี และก็มีสุขภาพที่ดีด้วย ส่วนคนประเภท “นกฮูก” นั่นจะเป็นคนที่ชอบทำอะไร

ตอนกล างคืน ซึ่งส่งผลต่อภาวะเศร้ าซึม มีโอ กาสติ ดแอลกอฮอล์ และสุขภาพไม่ค่อยดี

2. คนตื่นเช้าทำงานได้ม ากกว่าจากการสำรวจ คนที่ตื่นเช้ามักจะมีทัศนคติที่ดีต่อ การทำงาน และมีแนวโน้มที่จะทำงาน

อย่ างตั้งใจเพื่อบรรลุเป้าหม ายของพวกเขา

3. คุณจะได้กินอาหารเช้าดีๆ

แน่นอนแหละว่าอาหารเช้าเป็นสิ่งสำคัญ แต่ถ้าคุณตื่นส าย คุณจะเอาเวล าไหนไปกินอาหารเช้าล่ะ หรือไม่ก็ได้กิน

แต่อะไรที่ไม่ค่อยมีประโยช น์ เพร าะฉะนั้นการตื่นเช้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณไม่พล าดอาหารเช้า

และในทางวิทย าศาสตร์นั้นได้อธิบายไว้ว่าอาหารเช้ามีประโยช น์ในการเพิ่มพลังงาน เพื่อที่คุณจะได้มีแร งตลอ ด

ทั้งวัน ช่วยให้ เ ลื อ ด ไหลเวียนได้ดี และยังช่วยพัฒนาความจำอีกด้วยนะ

4. คนตื่นเช้านั้นแก้ปัญ ห าได้ดีขึ้นจากการวิจัยพบว่าคนที่ตื่นเช้านั้นเป็นคนที่จัดการแก้ปัญ ห าสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น

5. การออ กกำลังกายตอนเช้านั้นลดไขมันได้ม ากกว่า

ผลการวิจัยพบว่าคนที่ออ กกำลังกายตอนเช้าในขณะที่ท้องว่างนั้นเผ าผล าญไขมันได้ม ากขึ้น 20% แถมยังช่วยให้

ร่ างกายหลั่งส ารเอนโดรฟินที่ทำให้คุณอารมณ์ดีได้ทั้งวันอีกด้วย

6. ทำให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพม ากขึ้น

การตื่นแต่เช้าจะช่วยล้ างความเฉื่อยชาหลังจากการตื่นนอนออ กไป คุณเคยไหมที่เวล าตื่นส ายแล้วยิ่งไม่อย ากลุก

ไปทำอะไรสักที นั่นแหละเรียกว่าความเฉื่อยชา นอ กจากนี้การตื่นเช้ายังทำให้ความจำของคุณดีขึ้น

ปฏิกิริย าตอบสนองดีขึ้น และสมองปลอ ดโปร่งด้วย

จริง ๆ แล้วถึงไม่มีงานวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญคนไหน ม าบอ ก เร าก็คงทร าบกันดีอยู่แล้วว่า การตื่นเช้าให้อะไร

เร าได้ม ากม ายเกินกว่าที่จะนับได้ถ้วน อย่ างน้อย ๆ เร าก็ได้เห็นภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามเป็นประจำทุกวัน

ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ได้สัมผัสน้ำค้ างบนยอ ดหญ้า ที่สำคัญได้เห็นถนนโล่ง ๆ

และการจร าจรที่ไม่ติ ดขัดอย่ างตอนส ายด้วยนะคะ

ขอบคุณข้อมูล forlifeth.com