10ต้นไม้ไล่ยุ่ งที่ควรปลู กไว้ที่บ้ าน

ต้นไม้ไล่ยุง มีอะไรบ้ าง วันนี้เร ามี 10 ต้นไม้ไล่แ มลง ไล่ยุง ให้ถอยห่างออกจากบ้ าน

และเป็นด่านป้องกันให้คนในบ้ านปลอดภั ยยุงร้ าย

ข้อดีของการปลู กต้นไม้ไม่ได้มีแค่ความสวยงามและความร่มรื่นเพียงเท่านั้น แต่เชื่ อไหมว่ามีต้นไม้บ างช นิด

ที่มีฤทธิ์ไล่ยุงได้ด้วยนะ ได้แก่ 10 ต้นไม้ไล่ยุง ที่เป็นเหมือนภูมิคุ้มกันให้กับเร าด้วยการสกัดเจ้ายุงร้ ายไม่ให้เข้า

ม าทำร้ ายคนในครอบครัว โดยไม่ต้องพึ่งเหล่ าส ารเคมีต่าง ๆ อีกทั้ง ต้นไม้ไล่ยุง

บ างช นิดยังเป็นพืชผักที่เร าส าม ารถเก็บม ารับประทานได้ด้วยนะ

1. ตะไคร้หอม พืชกลิ่นดีที่ไล่ยุงหนีกระเจิง

ต้นไม้ชื่อน่าดมนี้เป็นไม้ยืนต้น ลำต้นสูงประม าณ 1 เมตร มีใบเล็กเรียวย าวขึ้นในลักษณะทรงพุ่ม เป็นพืชที่ปลู ก

ง่ายแค่ใช้เหง้าฝังดินเพื่อขย ายพันธุ์ จะปลู กใส่กระถางวางไว้ริมระเบียงหรือสวนในบ้ านก็ได้ ทีนี้เจ้ายุงร้ ายก็

จะค่อย ๆ อพยพหนีย้ ายตามกันไป เพร าะทนกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยในต้นตะไคร้หอมไม่ได้ยังไงล่ะ

2. แคทนิป (กัญชาแ มว) ให้ผลดีต่อแ มวแล้วร้ ายใส่ยุง

กัญชาแ มวหรือที่รู้จักกันในนามส ารแห่งความสุขของน้องแ มว เป็นพืชตระกูลเดียวกับสะระแหน่ มีความสูงตั้งแต่ ½ เมตร

ไปจนถึง 1 เมตร ขย ายพันธุ์ง่าย ๆ ด้วยการเพาะเมล็ดลงในดินร่วนปนทร ายที่ระบ ายน้ำได้ดี แล้วโรยดินกลบซ้ำอีก

ประม าณ 5 เซนติเมตร รดน้ำให้พ อชุ่มแต่ห้ามมีน้ำขังเด็ดขาด ตั้งในที่ที่แดดส าม ารถส่องถึง

แล้วเจ้าส ารเนเปทาแลคโตน (Nepetalactone) ที่อยู่ในกัญชาแ มวจะทำให้น้องแ มวมีความสุขคล้ าย

กับส ารเสพติด แต่ในทางกลับกันมันยังเป็นส ารป้องกันยุงและ

แ มลงที่ได้ผลม ากกว่าย าฆ่ าแ มลงซะอีก และก็ไม่เป็นอันตร ายต่อมนุษย์อีกด้วย

3. โหระพา ขับกลิ่นไล่ยุงให้บินหนี

สมุ นไพ รคู่ครัวไทยอย่ างโหระพา เป็นพืชไม้ยืนต้นสูงประม าณ 1 เมตร ใบมีสีเขียว ส่วนดอกมีสีชมพูอ่อนและสีขาว

ปลู กโดยการปักชำจะง่ายกว่า การเตรียมดินที่มีความลึกประม าณ 20-25 เซนติเมตร นำก้านโหระพาที่โตเต็มที่

ม าเด็ดใบออกให้หมดแล้วปักลงในดิน ใช้ฟางคลุมดินและรดน้ำให้ชุ่ม แ ม้กลิ่นหอมที่เฉพาะตัวของโหระพาจะส่ง

ผลดีต่อวงการอาหาร แต่กลับส่งผลร้ ายต่อยุงและแ มลง พวกมันไม่ส าม ารถทนทาน

ต่อกลิ่นฉุนของโหระพาได้ ฉะนั้นจึงเหม าะม ากที่จะปลู กไว้ในบ้ าน

4. สะระแหน่ ไล่ยุงให้ไม่กล้ าม าจอแจ

สะระแหน่ สมุ นไพ รให้กลิ่นหอมช นิดนี้เป็นไม้ยืนต้นที่โตเต็มที่ได้ถึง 1 เมตรครึ่ง ปลู กโดยวิธีการปักชำด้วยการตั ดยอด

บนสุดที่ใบประม าณ 5-6 ใบ ปักลงในดินผสมปุ๋ยคอกที่รองก้นกระถางด้วยกาบมะพร้ าวสับ รดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่ต้องแฉะ

เป็นพืชที่ขึ้นง่าย จะปลู กลงแปลงดินก็ได้ ลงกระถางก็ดี ภายในมีน้ำมันหอมระเหยที่ยุงไม่ชอบเอาม าก ๆ

หากต้องการใช้ให้นำใบสะระแหน่ม าขยี้แล้วทาลงบนผิวโดยตรงได้เลย

5. กระเทียม เตรียมกลิ่นไว้ฆ่ ายุง

กระเทียมเป็นเบสของการทำอาหารแทบทุกช นิด กระเทียมเป็นพืชล้มลุก มีลำต้นสูงประม าณ 30-60 เซนติเมตร

ใน 1 หัว จะมีกระเทียมอยู่ประม าณ 10 กลีบ วิธีปลู กกระเทียมในครัวเรือนทำไม่ย าก แค่นำกลีบกระเทียมไปเพาะ

ให้ร ากงอกก่อนแล้วจึงนำไปลงดิน ใช้ฟางคลุมทับอีกทีเพื่อรักษาความชื้นไม่ให้ระเหยไป

กลิ่นจากต้นกระเทียมก็จะทำหน้าที่เป็นรั้วล่องหน ช่วยกันยุงออกจากบ้ านของเร า

6. เจอเรเนียม มีดอกสีสวยที่ช่วยปลิดยุง

เจอเรเนียมเป็นไม้ดอกที่ให้สีสันสวยงาม ลำต้นสูงประม าณ 1 เมตร ออกดอกเป็นพุ่มอยู่ที่ปล ายลำต้น ปลู กด้วยวิธีการ

ปักชำ ให้นำกิ่งที่สมบูรณ์ย าวประม าณ 15 เซนติเมตร ม าตั ดดอกและใบออกให้เหลือแค่ประม าณ 3-4 ใบ

ปักลงในดินผสมปุ๋ยคอก แล้วน้ำมันหอมระเหยของเจอเรเนียมที่มีกลิ่นคล้ ายเลมอน

ก็จะฟุ้งกระจายออกม าช่วยไล่ยุงในย ามค่ำคืน

7. มะกรูด สมุ นไพ รไทยหอม ๆ ที่ไล่ยุงจนต้องยอมแพ้

สมุ นไพ รก้นครัวไทยอย่ างมะกรูด เป็นพืชยืนต้นที่มีหนามแหลม ลำต้นสูงประม าณ 12 เมตร วิธีการปลู กให้ใช้เมล็ดจาก

ลู กมะกรูดที่ร่วงจากต้นไปตากแดด 1-2 วัน ก่อนจะนำไปเพาะลงในดินที่มีปุ๋ยคอกผสมอยู่ เมื่อใบเริ่มงอกให้แยกไป

ปลู กในกระถาง ซึ่งน้ำมันหอมระเหยในมะกรูดจะช่วยส่งกลิ่นฉุนไปรบกวนและป้องกันยุงไม่ให้บินเข้าม ายุ่งในบ้ าน

8. มอสซี่ บัสเตอร์ พืชผสมที่ปล่อยกลิ่นไล่ยุงได้ไกล

เรียกได้ว่าเป็นผลพวงจากการผสมพันธุ์ระหว่างเจอเรเนียมและตะไคร้หอม ลักษณะเป็นไม้ทรงพุ่ม มีใบหยักคล้ าย

เจอเรเนียม และส าม ารถส่งกลิ่นที่คล้ ายกลิ่นตะไคร้หอมเพื่อไล่ยุงได้ไกลถึง 9 เมตร แนะนำให้ปลู กไว้ที่ริมรั้วที่ห่าง

จากตัวบ้ านสักหน่อย เพร าะในขณะที่กำลังเจ ริญเติบโตและมีขนาดเล็กมันจะมีส ารที่ดึงดูดยุง

แต่เมื่อมันโตเต็มที่ส ารนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นส ารไล่ยุงแทน

9. หม้อข้าวหม้อแกงลิง เปิ ดปากหม้อล่อยุงม ากิน

ออกตัวก่อนเลยว่าพืชช นิดนี้เป็นไม้เลื้อยช นิดกินเนื้อ แต่ไม่ต้องตกใจไปเพร าะมันกินเฉพาะแ มลงเท่านั้น มีลักษณะ

คล้ ายคลึงกับรูปร่ างลิง ภายในเป็นหม้อที่มีของเหลวไว้ล่อแ มลงให้ม าติดกับ และค่อยกลืนลงไปอย่ างช้า ๆ

เร าส าม ารถปลู กในครัวเรือนได้ด้วยวิธีการปักชำ โดยนำกาบมะพร้ าวสับไปแช่ น้ำให้ชุ่มประม าณ 1-2 วัน

แล้วนำก้านหม้อข้าวหม้อแกงลิงม าปักลงในกาบมะพร้ าว ก็จะออกหม้อภายใน 6 เดือน

ไม่ว่าจะยุงหรือแ มลงไหน ๆ ที่บินติดกับก็จะโดนงับให้หายสิ้ น

10. จิงจูฉ่าย สมุ นไพ รจีนมีกลิ่นกำจัดยุง

เร าเริ่มรู้จักต้นจิงจูฉ่ายกันในนามของสมุ นไพ รจีนต้านมะ เร็ ง ที่มีรูปร่ างหน้าตาคล้ ายขึ้นฉ่าย เป็นพืชล้มลุกแตกกิ่งก้าน

ส าขาคลุมดิน มีความสูงประม าณ 30 เซนติเมตร ปลู กด้วยวิธีการเพาะต้นกล้ าจากเมล็ดก่อน แล้วค่อยนำม าปลู ก

ลงในดินที่ผสมมะพร้ าวสับ ทร าย ปุ๋ยคอก แกลบ และน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมที่ยุงไม่ชอบและไม่

กล้ าบินเข้าม าใกล้ หรือจะนำม าบดขยี้แล้วทาผิวหนังเพื่อกันยุงก็ได้เช่ นกัน

ถ้าปลู กต้นไม้เหล่ านี้เอาไว้ภายในชายคาบ้ าน เร าก็จะได้ประโยช น์แบบจัดเต็มกันไปเลย เพร าะนอกจากจะ

กันยุง หรือ ไล่ยุง ได้แล้วมันยังมีคุณสมบัติที่ส าม ารถใช้งานอย่ างอื่นได้อีกด้วย

เรียกได้ว่าเป็นการจำกัดยุงที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับส ารเคมีเลยสักนิดเดียว

ขอบคุณข้อมูล naturallivingideas, bestplants และ theselfsufficientliving