ร าค าน้ำมัน

ร าค าน้ำมัน ประจำวันนี้ (31 ส.ค.) ต ามข้อมูลจากบ างจาก แก๊สโซลฮอล์ 95

จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 29.25 บ าท ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 28.98 บ าท

ขณะที่ร าค าน้ำมันดีเซลล่าสุด มีร าค า ณ จุดจำหน่ายที่ 25.79 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 28.79 บ าท

และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 33.56 บ าท ส่วนร าค าน้ำมันวันพรุ่งนี้

ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแป ลง ต ามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 8:08 น. ที่ผ่ านม า

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.25 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 28.98 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 27.74 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.44 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 28.79 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 25.79 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 25.54 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 33.56 บ าท

หม ายเห ตุ: ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจาก ควรตรวจสอบร าค า ณ สถ านีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น.

ขอบคุณข้อมูล prachachat