เผยรับสิ ทธิลดค่ าเช่านาน 5เดื อน

ให้ไว กคช. เปิดลงท ะเบี ยนรับสิ ทธิ ลดค่ าเช่า นาน 5 เดือน

สำหรับ ในช่วงเร ากำลังจะก้าวข้าสถ านการรอบนี้ไปนั้น ต้องบอกว่า หล ายๆคนในรอบนี้นั้นต่ างได้รับผลกระทบจาก

สถ านการณ cv กันเยอะ ไม่ว่าจะเป็น พ่ อค้ า แ ม่ค้ าเกษตรกร หรือจะเป็นพนักงานบริษัทต่ างๆ

ในส่วนของค่ าเช่าบ้าน นั้นถือค่ าเป็นค่ าใช้จ่ายสำคั ญอีกหนึ่งอย่ าง ที่จำเป็นที่สุด

ทั่งนี้ในส่วนของตรงนี้นั้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องร าวที่ดีจริ งๆ

ล่ าสุด เมื่อวันที่ 29 สิงหาค ม น ายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิ ดเผยว่า

ต ามที่มีสถ านการณ์การแพ ร่กระจายของ CVน ายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังค ม

และความมั่นคงของมนุ ษย์ (พม.) ได้มอบหม ายให้ กคช.หาแนวทางช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของประชาช น

ในด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ให้ความช่วยเห ลือลูกค้ าม าอย่ างต่อเนื่อง และขณะนี้ได้ออกม าตรการ

ช่วยเห ลือลูกค้ าการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผ ลกระทบจ ากการ CV ดังนี้


1.กลุ่มเช่าร ายย่อยในโครงการอาค ารเช่าของการเคหะแห่งชาติ ปรับลดค่ าเช่าให้กับผู้เช่าร ายย่อยที่ทำสัญญา

เช่าอาค าร/อาค ารพร้อมที่ดินที่มีร าค าค่ าเช่าตั้งแต่ 999 บาท/เดือนขึ้นไป ปรับลดเห ลือ 999 บาท/เดือน

หากค่ าเช่าเดิมต่ำกว่า 999 บาท/เดือน ให้ปรับลดร าค า 50% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาค ม-31 ธันวาค ม 2564

2.กลุ่มเช่าจัดประโยช น์ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ปรับลดค่ าเช่าเป็นเวล า 2 เดือน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาค ม-30 กันย ายน 2564 โดยให้ปรับลดค่ าเช่าต าม

สัดส่วนของผลกระทบที่ได้รับในอัตร า 30% และ 50% แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มสัญญาแผงร้ านค้ าและล านตล าด ถ้าเป็นแผงร้ านค้ าร ายย่อยเช่าตรงกับการเคหะแห่งชาติปรับลดค่ าเช่า 50%

ผู้ประกอบการเช่าเหมาบริหารตล าดปรับลดค่ าเช่า 30% โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการเช่าเหมาบริหาร

ตล าดต้องปรับลดค่ าเช่าให้ผู้เช่าร ายย่อย 30% เป็นเวล า 2 เดือน

กลุ่มสัญญาผู้ประกอบการร ายใหญ่ (พล าซ่า) ปรับลดค่ าเช่า 30% โดยให้ผู้ประกอบการดังกล่ าวต้องปรับ

ลดค่ าเช่าให้ผู้เช่าร ายย่อย 30% เป็นเวล า 2 เดือนเช่ นเดียวกัน

และกลุ่มสัญญาเช่าที่ดินเพื่อส าธารณูปการ ปรับลดค่ าเช่า 30% และ 50%

ผู้ว่าการ กคช.กล่ าวเพิ่มเติมว่า ม าตรการช่วยเห ลือลูกค้ าดังกล่ าว การเคหะแห่งชาติช่วยเหลือเฉพาะค่ าเช่า/

จัดประโยช น์เท่านั้น ไม่รวม ค่ าน้ำ ค่ าภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ าง ค่ าใช้จ่ายส่วนกล าง ค่ าดูแลชุมช น

ค่ าปรับต ามสัญญาจากการชำระค่ าเช่าซื้อ/ค่ าเช่าล่ าช้าของงว ดที่ค้ างชำระก่อนมีม าตรการ ซึ่งต้องชำระต าม

เงื่อนไขสัญญาปกติต่อไป นอกจากนี้ ผู้เช่าที่มีหนี้ค้ างชำระและไม่มีหนี้ค้ างชำระ

ส าม ารถได้สิ ทธิต ามที่ม าตรการกำหนดทั้งนี้ กลุ่มผู้เช่าร ายย่อย (เช่าเหม า) ที่ทำสัญญาเช่าอาค ารและ

อาค ารพร้อมที่ดินกับการเคหะแห่งชาติโดยตรง จะต้องลงทะ เบี ยน

ทำสัญญาผ่ านระบบ Line เพื่อชุมช น ภายในวันที่ 30 กันย ายน 2564

สำหรับกลุ่มผู้เช่าร ายย่อย (เดิม) จะต้องลงทะ เบี ยนผ่ านเว็บไซต์ www.nha.co.th

และระบบ Line ID : @nhathailand เพื่อปรับปรุงฐ านข้อมูลลูกค้ าให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งลูกค้ าทั้งสองกลุ่ม

จะได้รับส่วนลดต ามม าตรการที่กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาค ม-31 ธันวาค ม 2564

ส่วนกลุ่มผู้เช่าจัดประโยช น์ ลูกค้ าที่เป็นคู่สัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติ จะต้องลงทะ เบี ยนผ่ าน

เว็บไซต์ www.nha.co.th และระบบ Line ID : @nhathailand หรือกร อกแบบฟอร์มที่กำหน ด

ภายใน 30 กันย ายน 2564 พร้อมเอกส ารที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาช น สำเนาสัญญาเช่า และแบบฟอร์มการลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ

อย่ างไรก็ต าม กคช.ลดค่ าเช่าสูงสุด 50% นาน 5 เดือน ช่วยผู้อยู่อาศัย ลงทะ เบี ยนรับสิ ทธิ 30 ก.ย.นี้

ขอบคุณข้อมูล verifound