คนละครึ่งเห ลืออีก 9แสนสิท ธิ

คนละครึ่ง เฟส 3 ยังลงท ะเบี ยนได้ เหลืออีก 9 แสนสิ ทธิ รับ 3,000 บา ท

โครงการคนละครึ่ง เหลือ 9 แสนสิ ทธิ เปิ ดลงท ะเบี ยนร่วมโครงการ รับเงิน 3,000 บา ท

วันที่ 30 สิงหาค ม 2564 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ม าตรการช่วยเห ลือเยี ยวย าประชาช นและกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในช่วงสถ านการณ์การแพ ร่ร ะบ าดของโร ค CV ได้เ ปิดให้ประชาช นผู้มีสิ ทธิได้ลงท ะเบี ยน

เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่ านม านั้น

ผู้สื่อข่าวได้เข้าตรวจสอบผ่ าน www.คนละครึ่ง.com วันนี้ (30 ส.ค. เวล า 11.30 น.)

ยังพบสิ ทธิคงเหลือจำนวน 946,218 สิ ทธิ จากที่เ ปิดให้ลงท ะเบี ยนทั้งผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ

ในระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ รวม 31 ล้ านสิ ทธิ

สำหรับผู้ที่ลงทะเบี ยนสำเร็จและทำการยืนยันตัวตนเพิ่มเริ่มใช้สิ ทธิแล้ว จะได้รับการโอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

ทั้งสิ้น 3,000 บา ท โดยโอนรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาค ม-30 กันย ายน 2564 จำนวน 1,500 บา ท

และจะได้รับการโอนอีกครั้ง ในวันที่ 1 ตุล าค ม-31 ธันวาค ม 2564 อีกจำนวน 1,500 บา ท

ช่องทางการลงทะเบี ยนคนละครึ่ง ลงท ะเบี ยนผ่ าน www.คนละครึ่ง.com

ลงท ะเบี ยนผ่ านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” พร้อมผูก G-wallet (กดแถบคนละครึ่ง)

เ ปิดขั้นตอนเติมเงินเข้า G-Wallet แอปเป๋าตัง ใช้สิ ทธิ์ “คนละครึ่ง”

ยืนยันตัวตน เมื่อไรก็ได้ ไม่หมดเขต

ก่อนหน้านี้ (1 ก.ค.) นางส าวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

และโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า การยืนยันตัวตนหลังลงท ะเบี ยนสำเร็จ ส าม ารถทำได้ตลอดเวล า

ไม่ต้องรีบทำให้เสร็จภายในวันเดียว ไม่มีวันหมดเขต และหากยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น ก็ส าม ารถเริ่มใช้จ่ายได้ทันที

สำหรับผู้ที่ได้รับสิ ทธิแล้ว หากเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง แล้วขึ้นข้อความว่าไม่พบข้อมูลการ

ลงทะ เบี ยน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ ขอให้อัพเดตแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเป็นเวอร์ชั่นล่ าสุดก่อนเข้าใช้งาน

แต่หากอัพเดตเวอร์ชั่นเป๋าตังแล้ว เจอข้อความ กรุณายืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่อใช้สิท ธิโครงการ

ขอให้ไปยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาช น (ดิป ชิป) กับธนาคารกรุงไทย

ด้วยการนำบัตรประจำตัวประชาช นไปยืนยันตัวตนที่ส าขา

หรือที่ตู้เอทีเอ็มสีเทาของกรุงไทยฯ หรือยืนยันตัวตนผ่ านตัวเลือก KrungthaiNext ในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

ส่วนคนที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาช นไว้แล้วก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนในขั้นตอนข้างต้นอีก

ขอบคุณข้อมูล prachachat