เผย 2ร าศีมีเกณฑ์รว ยเห ลือล้น

2 ร าศี หมอลักษณ์ฟันธง ก.ย.นี้ มีเกณฑ์รว ย แต่ต้องใช้เวล า

หมอลักษณ์ ร าชสีห์ ให้จับต า 2 ร าศี เดือนกันย ายนนี้ มีเกณฑ์ โช คดี ร่ำรว ย แต่หล าย

อย่ างยังคงต้องอดทนและต้องใช้เวล า หมอลักษณ์กล่ าว

ร าศีธนู 16 ธันวาค ม – 15 มกร าค ม

ช่วงนี้ เทพประทานพร ร วยล้นเหลือ 2-3 ปีนี้มีเกณฑ์รว ยอยู่แล้ว สำหรับชาวธนูที่พื้นดวงร วยหลังวันที่ 28 ก.ย.

ถ้ารู้จักบูชาพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ พระเสาร์ทรงเสือ พระคลังมหาสมบัติ พระเศ รษฐีนวโกฏิ

พระเทพต่ างๆ ที่มีบารมีเรื่องร วย ให้มูเตลูอยู่บ้าน

สวดมนต์ไหว้พระ อธิษฐาน นั่งสมาธิ ต้องเกิดจากกุศลกรรม คิดดี ทำดี พูดดี ตอนนี้เร าจะไปทำบุญตักบาตร

ที่ไหนก็ลำบาก การบริจาคเงิ นช่วยเห ลือแล้วอุทิศบุญให้เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นมงคล จะเกิดเทพประทานพร

ควรปฏิบัติแล้วระลึกอธิษฐาน จะเป็นปาฏิหาริย์ให้เทพประทานพรในช่วงนี้

ร าศีเมษ 13 เมษายน – 13 พฤษภาค ม

ระวังมีห นี้ก้อนโต นับตั้งแต่ กันย ายน ปีที่แล้วจนถึง มีนาค ม ปี 65 ช่วงเดือนสิงหาค ม-กันย ายน

2 เดือนนี้ให้ระวังร าหูท่านประจำอยู่ในมุมที่จะมีเห ตุให้ผิดพล าด เสี ยหาย สูญเสี ยร ายได้

การเ งินเวล านี้เสี่ ยง ห นี้สิ น ภาระ หรือการทำให้ถูกล่อลวงให้เป็นห นี้ต้องระวัง

ดังนั้นสภาพที่พ อเพียงดีที่สุด สงบนิ่งเอาไว้ อย่ าพึ่งร้อ นใจทำอะไรฉับพลัน ประคับประคอง

หรือหยุดรอเวล า มันไม่นาน เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่

หลัง 28 กันย ายน เข้าตุล าค ม เป็นต้นไป เดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆ เข้ามา

ขอบคุณข้อมูล thairath.