เตือ นเก็บของขึ้ นที่สูง

ประกาศเตือนด่วน เก็บของขึ้นที่สูง หลังเขื่อนขุนด่านฯ เตรียมระบ ายน้ำ

ประกาศเทศบ าลเมืองนครนา ยกจะปล่อยน้ำบ างส่วนจากเขื่อนขุนด่านปร าการชล

เนื่องด้วยเขื่อนขุนด่านปร าการชลจะทำการระบ ายน้ำออกจากเขื่อนซึ่งจะส่งผลให้น้ำในแ ม่น้ำนครนา ยก

เพิ่มสูงขึ้นประม าณ 50 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร และเนื่องจากสภาพ อากาศในช่วงนี้มีฝนตกชุก

จึงอาจส่งผลให้มีน้ำล้นริมตลิ่งได้จึงขอให้ประชาช นเก็บของสำคัญ ของมีค่าบ างส่วนขึ้นที่สูง เพื่อป้องกันความเสี ยหาย

โดยเขื่อนขุนด่านปร าการชลจะทำการระบ ายน้ำเป็นเวล า 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาค ม ไปจนถึงวันที่ 4 กันย ายน

ทั้งนี้ยังไม่มีประกาศเตื อนภั ยอะไร ขอให้ประชาช นอย่ าพึ่งตื่นตระหน กต กใจ ตอนนี้เป็นเพียงแค่การเฝ้าระวังเท่านั้น

และเพื่อให้ประชาช นได้รับข้อมูลข่าวส ารได้ที่เว็บไซ ต์ศูนย์บริหารสถ านก ารณ์การแพ ร่ 2019 (cv)

กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ส าม ารถติดต ามได้ที่ http://www.nayokcity.go.th/ หรือโทร 0 3731 1097

ขอบคุณข้อมูล siamnews