10 ดอกไม้ปลู กหน้าฝน สวย สดใส

เข้าสู่หน้าฝนกันแล้ว ม าดูกันดีกว่ามีดอกไม้อะไรบ้ างที่เหม าะกับฤดูฝน และมีลำต้นที่แข็งแร ง

ชอบน้ำ เหม าะสำหรับปลู กในช่วงฤดูแห่งความชุ่มฉ่ำนี้กันบ้ าง

เมื่อเข้าสู่หน้าฝน ถือเป็นช่วงเวล าที่ท้าทายคนรั กต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดั บม าก ๆ เพร าะสภาพ อากาศที่ฝนตกหนัก

ลมแร ง และปริม าณน้ำที่ม ากเกินไปอาจจะทำให้ดอกไม้สวย ๆ เหี่ยวเฉาเน่าต า ยไปได้ แต่ไม่ต้องกังว ลใจไป

ยังมีดอกไม้อีกหล ายช นิดเลยที่ชอบน้ำม าก เรียกว่า เมื่อโดนน้ำฝนก็จะเริ่มออกดอกสีสันสวยงาม แถมยังแข็งแร ง

ทนทานต่อสภาพ อากาศอีกด้วย วันนี้เร าจะม าแนะนำพันธุ์ไม้ดอกที่ชื่นชอบน้ำ

ปลู กได้ดีในช่วงหน้าฝน เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับสวนของเพื่อน ๆ กันค่ะ

1. คุณนา ยตื่นส าย

นิยมขย ายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำ เพร าะเป็นวิธีที่ง่ายและให้ต้นอ่อนเร็ว ส่วนใหญ่จะปลู กเป็นพืชคลุมดิน

เติบโตได้ดีในดินร่วนปนทร าย ชอบน้ำปานกล าง และมีแสงแดดตลอดทั้งวัน

2. แก้ว

ต้นแก้วส าม ารถขย ายพันธุ์ได้ดีด้วยวิธีเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง ปลู กได้ดีในดินร่วน ระบ ายน้ำได้ดี

ชอบความชื้นปานกล าง ควรวางไว้ในพื้นที่ที่โดนแสงแดดตลอดทั้งวัน และหมั่นตัดแต่งกิ่งพุ่มเพื่อให้ได้ทรงสวยงาม

3. ชบ า

นิยมขย ายพันธุ์ด้วยการปักชำ ตอนกิ่ง และเสี ยบยอด เจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพ อากาศ ออกดอกตลอดทั้งปี

ชอบดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต้องการน้ำปานกล าง แต่ไม่ชอบน้ำขังและดินแฉะ

4. ดาวเรือง

นิยมขย ายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด ปลู กได้ดีในดินร่วน ต้องการน้ำปานกล าง ทนทานทุกสภาพ อากาศและแสงแดดจัด

5. บัวดิน

การขย ายพันธุ์บัวดินให้ได้ผลดี นิยมใช้วิธีแยกหน่อและเพาะเมล็ด ปลู กได้ดีในดินร่วนหรือดินเหนียว ชอบน้ำปานกล าง

ทนทานในทุกสภาพ อากาศและแสงแดด จึงมักจะเห็นคนปลู กต้นบัวดินเป็น

พืชคลุมดินเพื่อให้ความสวยงามและรักษ าความชุ่มชื้นให้กับหน้าดิน

6. ดาวกระจาย

นิยมใช้วิธีเพาะเมล็ดในการขย ายพันธุ์ดาวกระจาย และเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน

ต้องการน้ำปานกล าง และทนทานต่อแสงแดดจัด

7. บ านชื่น

นิยมใช้วิธีเพาะเมล็ดหรือปักชำในการขย ายพันธุ์ดอกบ านชื่น ชอบดินร่วนปนทร าย

ต้องการน้ำปานกล าง และควรวางกระถางไว้ในบริเว ณที่โดนแสงแดดจัด

8. เทียนดอก

นิยมขย ายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ดหรือปักชำ ปลู กได้ดีในดินร่วน ชอบน้ำ

ต้องการน้ำปานกล าง และควรวางไว้ในบริเว ณที่มีแสงแดดรำไร

9. พุดซ้อน

นิยมใช้วิธีปักชำหรือตอนกิ่งในการขย ายพันธุ์พุดซ้อน ปลู กได้ดีในดินร่วน ชอบความชื้นปานกล าง

และควรวางกระถางให้อยู่ในบริเว ณที่โดนแสงแดดจัด ๆ

10. ลีล าวดี

นิยมขย ายพันธุ์ลีล าวดีด้วยวิธีการปักชำ เพาะเมล็ด หรือติ ดต า เพร าะให้ผลผลิตเร็ว ปลู กได้ดีในดินร่วนปนทร าย

ระบ ายน้ำได้ดี ชอบน้ำปานกล าง และแสงแดดจัด จึงควรปลู กต้นลีล าวดีไว้ในบริเว ณกล างแจ้ง

ดอกไม้แต่ละช นิดที่เร าแนะนำไปเป็นเพียงส่วนหนึ่งของไม้ดอกที่แข็งแ รง ทนทานต่อทุกสภาพ อากาศ ไม่หวั่น

แ ม้ในวันที่ฝนตกแร ง ๆ แต่การจะปลู กดอกไม้ต้นไม้ให้เจริญเติบโตได้ดีในหน้าฝนยังต้องมีวิธีการดูแลอื่น ๆ เช่ น

หมั่นกำจัดวัชพืช ใส่ปุ่ย และขุดทางระบ ายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิ ดน้ำขัง เพร าะถึงจะชอบน้ำม ากขนาดไหน

แต่ถ้าดอกไม้สวย ๆ เหล่ านี้โดนน้ำขังเป็นเวล านาน ก็อาจจะเหี่ ยวเฉาได้ค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก ข้อมูลพันธุ์ไม้ ระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัล, สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่,

108 พันธุ์ไม้ไทย, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสม าคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม