เผ ยเล ขเด็ดม าแล้ว

ต้นมะพร้ าว คล้ ายพญานาค 2 เศียร

วันที่ 29 ส.ค. ลู กศิษย์หมอเริงเชิญม าดูและทำพิธีเพื่อขอเ ล ข จากต้นมะพร้ าวรูปพญ าน าคดังกล่ าวก่อนวัน

ซึ่งก่อนหน้าหมอเริงจะเดินทางม าถึงมีคนม าจุดธูปผูกผ้าส ามสีก่อนแล้ว เมื่อหมอเริงเดินทางม าถึงก็ประกอบ

พิธีเพื่อ ขอ เล ขทันทีโดยนั่งบริกร รมค าถาต่อม าเจ้าแ ม่พญานาคเข้าหมอเริง บอกว่าจะม าช่วยสร้ างบุญสร้ าง

กุศลที่วัดนี้และได้มีบุญร่วมกับหลวงพ่ อม าแต่ชาติปางก่อน อย ากให้ที่แห่งนี้เป็นวัดเพื่อที่มีญาติโยมม าทำบุญ

กับทางวัดให้เจ ริญรุ่งเรืองต่อไปจากนั้นหมอเริงได้ทำน้ำมนต์ให้กับทุกคนที่ม าวันนี้ โดยยกมือขึ้นทั้ง

สองข้างชูนิ้ว 2 นิ้ว 5 นิ้ว 8 นิ้ว ซึ่งตรงกับในขันน้ำมนต์ที่ทำเห็นตัวเล ข 285 และ 286 เดียวกันมีแผงลอตเตอรี่ม า

บริการถึงที่ หล ายคนเลือกซื้อ เล ข ติดมือไว้ คนละ 2-3 ใบ

น.ส.ปะตะม า ทม าบัง แ ม่ค้ าขายลอตเตอรี่เป็นลูกศิษย์ของหมอเริงกล่ าวว่า ได้ม าเห็นกับต าแล้วถ่ายรูปส่ง

ให้เพื่อนๆ แชร์กันต่อๆ ไปหล ายคนมองเห็นเป็นตัวเล ขแตกต่ างกันไป

ซึ่งตนเองเห็นตัวเล ขตัวเดียวกับหมอเริงทำน้ำมนต์ไว้ให้ดู

ขอบคุณข้อมูล siamtopic.