เดินท างข้ ามจังหวัดได้

วันที่ 30 สิงหาค ม 2564 ที่ทำเนียบรั ฐบ าล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล

รองโ ฆษกประจำสำนักนา ยกรั ฐมนตรี กล่าวว่า ต ามที่มติที่ประชุมศู นย์บริห าร

สถิานก ารณ์cv เมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่ านม า ได้ผ่ อนคล ายม าตรการบ างส่วน

ซึ่งรวมถึงการอนุญ าตให้การขนส่งสาธารณะข้ ามจังหวัด

โดยเฉพ าะ ก ารก ารเดิ นทางเข้า ออกจังหวัดพื้นที่ค วบคุมสูงสุดและเข้ มงวด หรือ สีแด งเข้ม

ให้ส าม ารถดำเนินก าร โดยกำหนดจำนวนผู้โดยส ารไม่เกิน 75% ของความผู้โดยส าร

ของพ าห นะแต่ละประเภท มีผ ลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป

น.ส.ไตรศุลี กล่ าวต่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น ายกรั ฐมนตรีและรมว.กล าโหม

ได้มอบหม ายหน่ วยงา นที่เกี่ยวข้องติ ดต ามกำกับดูแลก ารกลับม าเปิ ดให้บริการทั้งในส่วน

ของรถโดยส ารส าธ ารณะ รถตู้ รวมถึงอาก าศย าน ให้ดำเนินต ามม าตรการเฝ้ าร ะวั ง

การแ พ ร่ร ะ บ าดของโ ร ค ที่ยังต้องเข้มงวด

และต้องเป็นไปต ามแนวปฏิ บัติในข้อกำหนดออกต ามความในม าตร า 9 แห่งพระร าช

กำหนดการบริหารร าชก ารในสถ านก ารณ์ฉุ กเ ฉิ น พ.ศ.2548 ฉบับที่ 32 ซึ่งลงประกาศ

ในร าชกิจจานุเ บกษ าเมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่ านม า

น.ส.ไตรศุลี กล่ าวอีกว่า ในส่วนของประชาช นที่มีความจำเป็นต้องเป็นต้องเดิน ทา ง ข้าม

จังหวัดในช่วงเวลานี้ ก็ขอค วามร่วมมือในการปฏิบัติต ามม าตรการควบคุ มที่เข้มงวด

ต ามแนวทางการป้ องกัน โ ร คในทุก ก รณีทุกโอกาส หรือ Universal Prevention

และขอให้ติ ดต ามข้อมูลก่อนก ารเดิ นทางว่าจังหวัดปล ายทางที่จะเดิ นทางไปนั้นมีม าตรก าร

ป้อ งกันอย่ างไร ผู้เดิ นทางจากพื้นที่ต่ าง ๆ จะต้องปฏิบัติต นอย่ างไร เนื่องจาก ศบค.

ผ่ อนคล ายให้เกิ ดการเดินท างได้ม ากขึ้น แต่ทุกจังหวั ดก็ยังมีม าตรการเฉพาะพื้นที่

น.ส.ไตรศุลี กล่ าวว่า ส่วนประชาช น ซึ่งเป็นผู้ป่ว ย cv ที่ต้องการเดิน ทางกลับไปรักษ าตัว

ภูมิลำเน า ยังขอให้เป็นการเดิ นทางต ามระ บบในโครงการรับคนกลับบ้ านหรือรับผู้ป่ วยกลั บภูมิลำเน า

โดยประส านง านผ่ านส ายด่วน สปสช. 1330 กด 15 ไม่เดินท างกลั บเอง ทั้งนี้

เพื่อการ ส่งตัวปลอ ดภั ยทั้งต่อผู้ป่ ว ยและประชาช นทั่วไป

ศบค.เริ่มผ่อนคล ายให้ระบบขนส่งส าธ ารณะโดยเฉพ าะใ นพื้นที่สีแ ดงเข้มเริ่ มกลับม าให้บริก ารได้

น าย กรั ฐมนตรียังได้กำชั บและมอบหม ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระท รวงค มน าค ม

กระทรวงส าธ ารณสุข รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ให้ร่วมกัน ติดต ามดูแลการให้ดำเนิน ม าตรก ารต่ าง ๆ

ของผู้ให้บริ การ เพื่อให้เกิ ดความปล อดภั ยกับทั้งประชาช นและพนักงานผู้ให้บริก าร

และหา กดำเนินการไปได้ร าบรื่ นก็จะนำไปสู่การผ่ อนคล ายม าตรการต่ าง ๆ

ที่เพิ่ มขึ้นในระยะต่อไปได้ น.ส.ไตรศุลี กล่าว

ข้อมูล mumkhao