บ างคนอ าจจะไม่ใช่มิ ตรแท้

เคยไหมที่เวล าคุยกับใครแล้วรู้สึกถูกค อ ชอบใจ จนคิดว่าเขานั้นอาจจะเป็น มิตรที่ดีกับเร า จึงเกิ ดความไว้วางใจ

แต่วันนี้เร าอย ากจะฝากบทความข้ อคิดต่อไปนี้เป็นการเ ตื อ นสติกันสักนิดว่า การที่เร าพูดถูกค อ กับใครสักคนเขา

อาจจะไม่ใช่มิตรหรือเพื่อนที่ดีกับเร า ฉนั้นเร าควรจะรู้จักวางตัวให้เหม าะสม

1. เวล ามีใครยกมือไห ว้ ก็ควรรับไห ว้ หรือ ไหว้ตอบกลับ การไม่รับไหว้เดินผ่ านไปเฉยๆแบบไม่แคร์

ไม่ใช่การถือไพ่เหนือ กว่า แต่มันบ่งบอ กถึงไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอน

2. สิ่งที่ไม่ควรพูดต่อหน้าคนอื่น ก็ไม่ควรพูดลับหลังคนอื่นเช่นกัน

3. ใช้คำว่า ขอบคุณ ครับ/ค่ะ แทนคำว่า ขอบคุณ เฉยๆ แ ม้จะต่างกันเพียงแค่คำเดียว

แต่คนฟังรู้สึกได้ว่าแตกต่างกัน ไม่เชื่อลองพูดออ กเ สี ยงดู

4. อ ย่ าทำตัวสนิทสน มกับใครเร็วจนเกินไป อ ย่ าคิดว่าคุยถูกค อก็คือมิตรแท้สห า ยจริง

5. อ ย่ าฝากความลับไว้กับสายลม เพร าะลมจะกระพือไฟแห่งความลับให้มันไปทั่วผืนป่า

6. เวล าไปพักแรมกับคนอื่น เมื่อมีใครสักคนหนึ่งในห้องนอนหลับ ก็ต้องรู้จักหยุดพูดคุยหัวเร าะเ สี ยงดัง

หากมีเรื่องจะคุยกัน ก็ออ กจากห้องพักไปคุยข้างนอ ก

7. เวล าทำผิ ด อ ย่ าพย าย ามหาข้ อแก้ตัว หรือแถจนสีข้างถลอ ก ผิ ดก็คือผิ ด ยอมรับผิ ดแบบแ มนๆ

เขาก็ให้อภั ยได้ง่าย ไม่ยอมรับผิ ดแถมม าพาลใส่แบบนี้ยิ่งดูไม่ดี ดูไม่มีความเป็นผู้ใหญ่

8. มีคน 2 ประเภทที่คุ้มค่ากับการเชื่อถือ 1.คนที่ไม่เอ่ยยืมเงิน 2.คนที่ยืมแล้วคืนตรงต ามสัญญา

9. ต่อให้ใครยินดีให้ยืมโทรศั พท์ใช้แล้วก็รีบส่งคืนและหากใครเปิ ดรูปในโทรศัพท์ให้ดู ดูรูปนั้นเสร็จก็ส่งคืน อ ย่ า

เ สี ยม ารย าทเลื่อนดูรูปอื่นๆต่อ เหตุผลเดียวกัน คุณก็ไม่ชอบให้ใครม ายุ่งเรื่องส่วนตัว ใช่ไหม

10. ให้เกียรติพนักงานบริการทุกคนที่คุณพบเจอ คุณอย ากได้รับการบริการที่ดี เขาก็อย ากเจอลูกค้าที่นิสัยดี

ใจเขาใจเร า หากคุณเลือ กงานได้ คุณก็คงทำงานอ ย่ างอื่นแทนการรับใช้คนอื่นใช่ไหม

ขอบคุณข้อมูล นุสนธิ์บุ๊คส์ bitcoretech