วิธีทำให้เงิ นงอกเง ยโดยไม่ต้องทำง านเพิ่ม

ไม่ว่าใครก็อย ากจะมีเ งิ นเพิ่มม ากขึ้น หล า ยคนอาจจะคิดว่าการทำงานเพิ่มจะทำให้เร ามีร ายได้เพิ่มขึ้น มีเ งิ น

เก็บม ากขึ้น นั่น มันก็จริง แต่รู้ไหมว่าเร าส าม ารถทำให้เ งิ นงอ กเงยขึ้น

ม าได้โดยที่ไม่ต้องทำงานเพิ่มได้ จะมีวิ ธีอะไรบ้ างเร าไปดูกันเลย

ค่ าครองชีพที่สูงขึ้น ใครก็อย ากได้เ งิ นที่ม ากขึ้นกัน ทั้งนั้น แต่ถ้าจะได้เ งิ นที่ม ากขึ้น ก็จำเป็นต้อง

เ สี ยสละเวล าส่วนหนึ่ง ออ กไปรับจ๊อบพิเศษ เข้าม าอีกทว่าปัญ หาสำหรับ บ างคนก็คือ

ไม่มีเวล าและ หรือไม่มีศักยภาพพ อ ที่จะออ กไปรับ จ๊อบเพิ่มน่ะสิ

แค่ทำงาน 8 ชั่ วโม งอ ย่ างต่ำ ต่อวันก็เหนื่อยสายตัวแทบข า ดแล้ว ยิ่ งคนที่มีโร คประจำตัว

ยิ่ งไม่ต้องพูดถึงไม่เชื่อ ก็ต้องเชื่อว่าแค่ เก็บเ งิ น ไม่รับจ๊อบเพิ่มเร า ก็มีเ งิ นงอ กเงยได้

เพียงแค่เร ารู้วิ ธีบริหารเ งิ น และต่อยอ ดเ งิ นให้เป็น

1.หากเก็บเ งิ น ถึงหลักหมื่น อ ย่ างน้อย 20,000 บ า ท ซื้ อทองเก็บไว้

ทองคำถือว่า เป็นสิ นท รั พ ย์ อ ย่ างหนึ่งที่มีแนวโน้ม ว่ายิ่ งเก็บนานร า ค า

ยิ่ งงอ กเงยเก็บไว้ตอนนี้ 10 ปี ต่อไปอาจเพิ่ม เป็นหล า ยเท่า ตัวก็ได้

2. สมั ค ร บัตรเครดิต

หล า ยคน มักเข้าใจผิ ดว่าการใช้บัตรเครดิตเท่ากับ การนำเ งิ นในอนาคต ม าใช้ น้อยคน

นักที่จะเล็งเห็นประโยช น์ว่า แต้มสะสม ก็คือ การทุ่นค่ าใช้จ่าย อ ย่ างหนึ่ง สิ นค้ าบ างอ ย่ าง

บริการบ างตัว หากเร าไม่มีเ งิ นสด ส าม ารถใช้แต้มสะสมเ ป็นส่วนลด หรือแลกได้ในทันที

3.เลือ กเปิดบัญชี ที่มีดอ กเบี้ยสูง

ไหนๆก็เก็บเ งิ นเป็นประจำสม่ำเสมอ ก็ทำให้มันงอ กเงยเ ป็นรูปร่ างด้วย

การกินดอ กเบี้ย ในธนาค ารไปด้วยสิ ลองถ้าจะให้ดีลองมองหาบัญชี ประเภทฝากประจำแต่ได้ ดอ กเบี้ยสูง

ลองหาข้ อมูลในอินเท อร์เน็ต เปรียบเทียบ แต่ละแบงค์ ให้ดีก่อนตัดสิ นใจ

4.อ ย่ าดูหมิ่นเศษเ งิ น

นอ กเหนือ จากการหักเ งิ น 50 บ า ท เข้ากระปุกส่วนตัว เ งิ นที่เป็นเศษเหรียญ เล็กน้อย

เหลือจากการใช้จ่าย แต่ละวัน ก็อ ย่ าดูแคลนหยอ ดเข้าไป สมทบ กับกองแบงค์ 50 ด้วย เห็นเป็นเศษเล็ก

เศษน้อย อ ย่ างนี้ เร าสะสมนานวันเข้า ก็เป็นเ งิ นจำนวน ม ากได้ เหมือนกันนะจ๊ะ

5.หักเข้าเ งิ นออมไปเลย วันละ 50 บ า ท เป็นอ ย่ างต่ำ

เ ท ค นิ คนี้เป็นเ ท ค นิ คยอ ดฮิต ที่หล า ยเว็บบอร์ด ก็ทำกันเพร า ะแบงค์ 50 ถือ ว่าเป็นแบงค์มูลค่ ากล าง ๆ

ไม่รู้สึกว่าม ากไป จนต้องอ ดม ากกว่าอิ่ม แต่ก็เป็นเ งิ นจำนวน ม ากพ อ ที่จะเป็นก้อนเ งิ นฉุกเฉินได้ ถ้าคุณส าม ารถ

เก็บได้ทุกวัน ใน1เดือนก็ได้เ งิ น 50×30 = 1,500 บ า ทแล้ว 1 ปี ผ่ านไป ก็ได้ตั้ง 18,000 บ า ท

6.ลงทุนหุ้นหรือ กองทุนเ งิ นรวม อ ย่ างน้อยควรมีเ งิ นเก็บสัก 2 0 , 000 บ า ท

เจียดเ งิ นเก็บสักก้อน 5,000-10,000 บ า ท นำไปซื้ อหุ้นไว้เก็งกำไร หรือลงทุนในกองทุน เ งิ นรวมเ งิ นปันผล

ถึงจะไม่ม ากม าย แต่ก็พ อทุ่นค่ าใช้จ่ายเป็นค่ าขน มได้บ้ าง อ ย่ าอายทำกิน

อ ย่ าหมิ่น เ งิ นน้อยอ ย่ าคอยวาสนา เ งิ น

ที่มีอยู่ถ้าเร ามองว่า มันน้อยมันก็จะเป็นเ งิ นน้อย แต่ถ้ามองเห็นก้อนเ งิ น ที่งอ กเงยกว่าเดิม เรา ก็จะได้ก้อนเ งิ น

ที่งอ กเงยกว่าเดิมมัน อยู่ที่วิ ธีคิดและ วิ ธีบริการจัดการคุณ เลือ กได้

ขอบคุณข้อมูล jeeb.me kaeyim